Klik op de foto voor meer foto's

 

De honderdste algemene ledenvergadering van SV Delden op donderdag 30 november kan met recht gedenkwaardig én feestelijk genoemd worden. Hans van Laarhoven droeg de voorzittershamer, die hij al sinds 2007 hanteert, over aan zijn opvolgster Carmen Brinkcate en werd benoemd tot ere-voorzitter. Voor het eerst in een eeuw SV Delden waren er ook onderscheidingen tot lid van verdienste en vrijwilliger van het jaar.


De leden van SV Delden toonden hun belangstelling en betrokkenheid door in groten getale aanwezig te zijn in de bovenzaal van Sportkantine de Finish. Voor het laatst in zijn rol als voorzitter heette Hans van Laarhoven de aanwezigen van harte welkom op de 100e algemene ledenvergadering, waarna een minuut stilte volgde voor de leden, oud-leden en familie die ons afgelopen jaar ontvallen zijn.
Na het welkomstwoord volgde het vaststellen van de notulen van de 99e ALV en het jaarverslag van het seizoen 2022-2023.

 

Vervolgens kreeg Carmen het woord om een update te geven over het Hart van Delden. Er is afgelopen jaar nieuw leven geblazen in het Hart van Delden waarmee ‘het Hart’ zichtbaarder is geworden op het sportpark. Naast een verrijdbaar bord met daarop alle namen van Hart van Delden leden, zijn twee reclameborden langs het hoofdveld geplaatst. Mede dankzij een wervingsactie tijdens de open dag zit het ledenaantal van Hart van Delden weer in de lift. Word je nu lid van Hart van Delden, dan krijg je een mooie duurzame thermosfles met SV Deldenlogo cadeau. De komende tijd wordt de ingeslagen weg voorgezet. Annemieke Visser heeft vorig jaar het stokje overgenomen en zet zich hier sterk voor in. Wel zou zij zeker nog enkele enthousiaste leden willen om het Hart van Delden verder te versterken!


Net als vorig jaar was er tijdens de ALV een presentatie over en door Stichting Sportief de Mors, die verantwoordelijk is voor de exploitatie en het beheer van sportkantine De Finish. Marc Brinkcate, die namens SV Delden zitting heeft in het bestuur van Stichting Sportief de Mors, gaf een update over de stichting en het reilen en zeilen in sportkantine De Finish en de plannen voor 2024. De sportkantine is afgelopen jaar verder aangekleed en verfraaid met behulp van – en op basis van input van – leden van de deelnemende verenigingen. Tevens is het terras voorzien van nieuw meubilair. De exploitatie van De Finish loopt erg goed, waardoor eerder dan verwacht de beoogde buffer is bereikt en er naar verwachting vanaf 2024 gestart kan worden met het uitkeren van een deel van de kantineopbrengsten aan de verenigingen naar rato van vrijwilligersinzet.

 

In de honderdste algemene ledenvergadering hoort natuurlijk een terugblik op ons fantastische jubileumjaar. Namens de jubileumcommissie nam Arjan Laarhuis de aanwezigen in stijl van de Sinterklaastijd in dichtvorm mee door de vele activiteiten en feestelijkheden die we beleeft hebben in het kader van ons 100-jarig bestaan. Onder een daverend applaus werd de jubileumcommissie bedankt voor de geweldige inspanningen het afgelopen jaar.

 

Vervolgens was het woord aan Leo Rouhof voor de presentatie van de financiële resultaten en de begroting. Afgelopen seizoen zijn er, zoals begroot, investeringen gedaan die horen bij een groeiende vereniging zoals nieuwe doeltjes, kleding en de realisatie van het tweede welpenveldje. Ondanks de bijdragen uit sponsoring en acties drukken deze incidentele kosten samen met algemeen stijgende kosten het resultaat, mede omdat deze kosten hoger uitkwamen dan begroot. SV Delden is al jaren een financieel gezonde vereniging waardoor de kosten goed zijn op te vangen. Complimenten waren er van Marco Ezendam namens de kascommissie en onder applaus verleende de vergadering de penningmeester en het bestuur van SV Delden dan ook de formele decharge. Voor volgend seizoen ligt er een goed onderbouwde en sluitende begroting. Daarin zijn minder incidentele kosten opgenomen maar wordt wel rekening gehouden met algemene stijging van kosten. Vooralsnog zijn deze hogere kosten op te vangen en de contributie zal dan ook komend jaar niet worden verhoogd.
Bij de verkiezing van de kascommissie bood Tineke Pluijgers zich aan om aftredende leden Freddie van der Kolk en Dick ter Kulve te vervangen als nieuw lid. Voor de volgende ALV wordt er daarnaast nog gezocht naar een nieuw reserve lid.

 

Bij het agendapunt over het beleidsplan gaf Bert Morsink een korte update over de stand van zaken met betrekking tot het beleidsplan, waaraan de laatste hand wordt gelegd door Marco Ezendam (algemeen beleid) en René Holtkamp (technisch beleid).

 

Toen was het tijd voor het meest feestelijke onderdeel van de avond, de allereerste onderscheiding van leden van verdienste van SV Delden in de historie! Met de wijziging van de statuten vorig jaar kunnen leden die voldoen aan de gestelde criteria en veel betekend hebben voor de club worden voorgedragen als lid van verdienste door de leden en/of het bestuur. Het bestuur heeft dit jaar Janny Lutke Willink en Henk ter Hofsté voorgedragen als lid van verdienste.

Janny heeft teveel gedaan om op te noemen. Bardiensten, activiteiten, kleding, schoonmaak, Janny is altijd betrokken en vol aandacht. Ondanks haar af en toe haperende gezondheid blijft ze altijd positief en van de partij.

Henk is sinds mensenheugenis een spin in het web van SV Delden. Zo is Henk gedurende vele jaren jeugdsecretaris en jeugdleider geweest, is betrokken bij de Möspraot en de presentatiegids en heeft vele activiteiten mede georganiseerd. Daarnaast is Henk een onmisbare schakel tussen Aparthotel en SV Delden en zorgt hij ervoor dat KNVB teams of profclubs die de velden huren goed ontvangen worden op het sportpark.

Ook werd er, tevens een primeur, een vrijwilliger van het jaar gekozen in de persoon van Angelique Neuber, die al jaren zorgt dat alles in de kantine zo goed mogelijk reilt en zeilt.
Als één van zijn laatste wapenfeiten als voorzitter mocht Hans van Laarhoven Janny, Henk en Angelique in het zonnetje zetten met een aandenken en een bos bloemen, wat op een luid applaus van de aanwezige leden en familieleden kon rekenen.

 

De daarop volgende bestuursverkiezing was tevens gedenkwaardig. Hans van Laarhoven, voorzitter sinds 2007, heeft eerder aangegeven zijn aflopende termijn niet te zullen verlengen.

Als vicevoorzitter kreeg Leo Rouhof het woord en stond stil bij de manier waarop Hans heeft bijgedragen aan de groeiende en bloeiende vereniging die SV Delden nu is. In het bijzonder werd de belangrijke rol genoemd die Hans had bij de totstandkoming van de nieuwe multifunctionele accommodatie Sportpark de Mors. Tot grote verrassing van hemzelf werd Hans vanwege zijn staat van dienst benoemd tot ere-voorzitter, waarmee hij zich met Gerrit Seppenwoolde in goed gezelschap begeeft.
Na het aftreden van Hans was het tijd de nieuwe voorzitter te benoemen. Carmen Brinkcate werd unaniem voorgedragen door het bestuur als nieuwe voorzitter. Carmen is al jaren actief voor SV Delden, ook op bestuurlijk vlak, en werd onder daverend applaus door de leden verwelkomt als nieuwe voorzitter. Nadat Carmen van de gelegenheid gebruik maakte om Hans te bedanken voor zijn jarenlange voorzitterschap deed ze kort uit doeken wat voor haar de komende jaren belangrijke speerpunten zijn binnen de vereniging.

“Na jarenlang stabiel beleid zijn we gezonder dan ooit. Deze groei van de vereniging is prachtig, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Daarom vind ik visie op groei erg belangrijk. We willen graag dat iedereen zich thuis voelt, maar ik wil ook dat leden betrokken zijn. We hebben gelukkig al veel vrijwilligers, maar groei betekent ook meer vrijwilligers. Mijn doel is mensen betrokken te krijgen voor vrijwilligerstaken, ook al op jonge leeftijd. Ook ga ik mij de komende jaren hard maken dat SVO Twickel nog beter blijft aangehaakt binnen SV Delden. Het moet vanzelfsprekend zijn dat de meiden en dames zich op de Mors net zo thuis voelen als de voetballers van SV Delden.”

Deze woorden konden ook op applaus rekenen van de aanwezige leden.

Vervolgens droeg Hans de voorzittershamer figuurlijk over aan Carmen door haar de gouden penning die SV Delden ontving in het kader van het 100-jarig bestaan te overhandigen.

Met de nieuwe rol van Carmen in het bestuur is er een vacature ontstaan voor een nieuw bestuurslid om het bestuur weer voltallig te maken. Gegadigden worden van harte uitgenodigd zich hiervoor te melden bij het bestuur.

 

Na een korte rondvraag zonder vragen sloot de nieuwe voorzitter de vergadering en bedankte de leden voor hun aanwezigheid, inzet en bijdrage het afgelopen seizoen. Daarna werd iedereen van harte uitgenodigd om met elkaar te proosten beneden in de kantine, waar het nog lang gezellig bleef.