Klik op de foto voor meer foto's.

 

Ondanks de nodige onzekerheid als gevolg van de aangescherpte corona maatregelen kon de 98e algemene ledenvergadering van SV Delden afgelopen donderdag alsnog 'gewoon' doorgaan zoals gepland. En dat betekende dat de vergadering voor het eerst plaats had in de nieuwe accommodatie. De bovenzaal van sportkantine De Finish bood een prettig onderkomen aan de aanwezige leden die ondanks de omstandigheden goed vertegenwoordigd waren. Helaas moesten we het doen met een sobere setting zonder koffie en drankje na afloop maar gelukkig overheerste het optimisme.

 

Voorzitter Hans van Laarhoven opende de vergadering door iedereen van harte welkom te heten en vervolgens een moment stilte in acht te nemen uit respect voor degenen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Tijdens het openingswoord benoemde de voorzitter hoe de coronacrisis maar weer eens heeft aangetoond hoeveel mensen zich verbonden voelen met SV Delden. Het aantal leden en sponsoren dat heeft opgezegd is minimaal terwijl het enthousiasme groot was toen er weer meer mogelijk werd. Ook in coronatijd blijft SV Delden een groeiende en bloeiende vereniging. Het eren van de jubilarissen verdient een feestelijke setting en daarom heeft het bestuur ervoor gekozen de jubilarissen niet zoals gebruikelijk tijdens de ALV maar bij de nieuwjaarsreceptie in het zonnetje te zetten.

 

Vervolgens was het woord aan Leo Rouhof voor de presentatie van financiële resultaten en de begroting. SV Delden is al jaren een financieel gezonde vereniging en zelfs over het afgelopen 'corona-seizoen' is een prima resultaat behaald. Arjan Laarhuis was namens de kascommissie vol lof en onder applaus verleende de vergadering de penningmeester en het bestuur van SV Delden dan ook de formele decharge. Ook voor volgend seizoen ligt er een goed onderbouwde en sluitende begroting. De penningmeester sloot af met de mededeling dat spelende senioren, in navolging tot de jeugdspelers afgelopen zomer, een presentje tegemoet kunnen zien. Alle spelende senioren ontvangen binnenkort een speciale blauw-gele 'Finish kaart' waarop een bedrag staat dat ze kunnen besteden in de Finish. Proost alvast!

 

Tijdens de bestuursverkiezing was er opnieuw applaus voor Leo omdat hij heeft aangegeven zich ook voor de komende periode van drie jaar in te willen zetten als penningmeester. De verrassing van de avond kwam daarna, toen duidelijk werd dat er een beoogde nieuwe secretaris is gevonden die echter vanwege quarantaineverplichting virtueel aanwezig was. Via een laptop werd Nicole Heuten voorgesteld en vervolgens benoemd en verwelkomt als nieuwe secretaris. De bos bloemen voor Nicole was wel fysiek aanwezig dus die houdt ze nog even tegoed. De bloemen kwamen Annemieke Visser toe, die als oud-secretaris het bestuur nog altijd heeft bijgestaan met raad en daad.

 

Na een terugblik op de vorige ALV volgde een presentatie over en door Stichting Sportief de Mors, die verantwoordelijk is voor de exploitatie en het beheer van sportkantine De Finish. Marc Brinkcate, die namens SV Delden zitting heeft in het bestuur van Stichting Sportief de Mors, gaf een toelichting op de stichting en het reilen en zeilen in sportkantine De Finish en de plannen voor 2022. Daarbij wees Marc op de ideeënbus waarmee iedereen in de gelegenheid wordt gesteld ideeën aan te reiken voor de Finish.
Vooruitgeblikt werd er ook. En wel naar het aanstaande 100-jarig jubileum van SV Delden in 2023. De bedoeling is om een commissie samen te stellen voor de organisatie van activiteiten in het jubileumjaar. Geïnteresseerde leden worden opgeroepen zich te melden bij het bestuur, ideeën zijn ook van harte welkom.

 

Een laatste applaus volgde na de mededelingen en rondvraag toen alle aanwezigen en overige leden ter afsluiting werden bedankt voor hun inzet en bijdrage het afgelopen seizoen. De hoop werd uitgesproken dat er dit seizoen gewoon gevoetbald kan blijven worden en dat we vaker dan het vorige seizoen de derde helft met elkaar kunnen doorbrengen!