Klik op de foto voor meer foto's.

Op donderdag 28 november vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SV Delden plaats in het in staat van ontmanteling zijnde clubhuis 'n Trefhook'. De bijna 70 aanwezige leden verplaatsten zich pal na de vergadering met meubilair en al naar de tijdelijke accommodatie voor een informele nazit. Daarmee was de 96e Algemene Ledenvergadering een memorabele editie, waarin nog eens werd bevestigd dat de vereniging er in alle opzichten goed voor staat.

Voorzitter Hans van Laarhoven opende de vergadering in het licht van 'sfeerpeertjes' door iedereen van harte welkom te heten en vervolgens een moment stilte in acht te nemen uit respect voor degenen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Na het vaststellen van de agenda en de notulen kon worden teruggeblikt op het afgelopen seizoen.

 

Terugblik seizoen 2018-2019
De aanwezige leden werden in vogelvlucht meegenomen in een in meerdere opzichten succesvol en bijzonder seizoen 2018-2019. Behalve het sportieve succes van het eerste elftal, dat direct na de promotie naar de 4e klasse tot het eind mee deed om de titel, werd ook het succes van de bloeiende jeugdafdeling benoemd. Door de vele jonge aanwas bij de jongste jeugd blijft SV Delden groeien: vorig seizoen heeft de vereniging een mijlpaal bereikt door haar 400e lid te mogen verwelkomen en ondertussen zijn daar alweer tientallen nieuwe, met name jeugdige, leden bijgekomen.
Ook werd er stil gestaan bij de vele mooie en verbindende activiteiten die ook het afgelopen seizoen weer zijn georganiseerd. In het bijzonder werd het stamppotbuffet na afloop van de thuiswedstrijd tegen Rood Zwart genoemd, een activiteit die zelfs door de KNVB is uitgelicht. Onder het mom van "sport verbroedert' gingen beide teams na de derby gezamenlijk aan de stamppot.
Uiteraard werd er ook ingegaan op de grote stappen die vorig seizoen zijn gezet in de realisatie van het nieuwe Sportpark de Mors. Zo werd er door de leden in de buitengewone ALV op 15 april massaal fiat werd verleend om definitief te participeren in de realisatie van het Multifunctioneel sportpark de Mors en gaf de gemeente definitief groen licht waardoor er nu daadwerkelijk met de uitvoering begonnen is. In deze context paste ook het roemen van het recente 'Aju kantine feest' waarmee in stijl afscheid is genomen van het clubhuis. De terugblik werd afgesloten met het danken van alle vrijwilligers voor de enorme inzet en betrokkenheid afgelopen seizoen.

 

Gezonde en stabiele financiën
SV Delden is al jaren een financieel gezonde verenging en ook over het afgelopen seizoen kon een prachtig resultaat ruim boven begroting worden gepresenteerd door penningmeester Leo Rouhof. De vereniging heeft daarmee genoeg 'spek op de botten' zodat er geïnvesteerd kan worden in o.a. voetbalgerelateerde zaken en de contributie laag gehouden kan worden. Wim ter Keurs was namens de kascommissie vol lof en onder applaus verleende de vergadering de penningmeester en het bestuur van SV Delden dan ook de formele decharge. Ook de begroting voor het huidige seizoen biedt, ondanks onzekerheid over een eventuele invloed van de tijdelijke accommodatie op de begroting, volop vertrouwen voor het te verwachten resultaat. Deze begroting werd dan ook door de vergadering goedgekeurd.

 

Voorstellen en mededelingen
Er werd door de leden ingestemd met de voorgestelde contributiewijziging voor de zogenaamde '7 tegen 7' teams voor 35+ en 45+ senioren.
Tevens werd aangekondigd dat Erik Averdijk bereid is gevonden om naast Annemarie Oonk op te treden als vertrouwenspersoon binnen SV Delden. De vertrouwenspersoon draagt bij aan het streven van SV Delden dat iedereen met plezier kan voetballen en dat iedereen zich bij de vereniging thuis voelt.

 

Tijdlijn realisatie Sportpark de Mors
In een door 'bouw pastoor' Wim ter Keurs gegeven presentatie werd de tijdlijn geschetst vanaf de eerste voorbereidende gesprekken in 2012 tot de beoogde oplevering in 2021. De sloop van de huidige gebouwen zal plaats vinden in december, waarna in januari kan worden gestart met de fundatie.

 

Jubilea
Er konden tijdens de ALV weer de nodige jubilerende leden in het zonnetje worden gezet. Van de in totaal zes julbilarisen waren er twee aanwezig. Via mooie anektodes werden deze twee stukje bij beetje onthuld. Bart Otten is 25 jaar lid en kreeg daarvoor naast bloemen een SV Delden USB Stick. Maar liefst 60 jaar lid is Gerrit Holterman, die naast bloemen en applaus een waardebon van het Aparthotel in ontvangst mocht nemen.

 

Uitbreiding bestuur
Het bestuur van SV Delden is recent uitgebreid met twee nieuwe aspirant-bestuursleden, die tijdens de ALV formeel werden benoemd en werden verwelkomt: Maartje Fisscher als jeugdvoorzitter en Peter Brusse als bestuurslid PR & Communicatie. Het bestuur bestaat met de invulling van deze twee vacatures uit zes personen en is daarmee bijna op volle sterkte. Er is binnen het bestuur nog wel een vacature voor de functie van secretaris.

 

Stoelendans naar de tijdelijke accommodatie
Het laatste punt voor de korte rondvraag was de symbolische overhandiging van de sleutel van de tijdelijke accommodatie aan Hans van Laarhoven door Wim ter Keurs en Huub Oonk (voorzitter Stichting Beheer Registergoederen). Daarmee kon de vergadering worden gesloten en werden de aanwezigen uitgenodigd voor een borrel in de tijdelijke kantine, met daarbij het verzoek om dan gelijk een stoel, barkruk of tafel mee te nemen. Vele handen maken licht werk en zo kon er al snel worden geproost in een volledig gemeubileerde tijdelijke kantine.