klik op de foto voor meer foto's

 

Donderdag 19 november hield SV Delden haar 92e Algemene Ledenvergadering. Net als voorgaande jaren werd nog maar eens onderstreept dat het goed gaat met de vereniging. De ledenaanwas -vooral bij de jeugd- zet onverminderd voort en SV Delden slaagt er steeds beter in om de interne organisatie, in de vorm van verschillende commissies, aan te passen op de groei van de vereniging. Bovendien kon penningmeester Leo Rouhof over het voorbije seizoen puike financiële cijfers overleggen en ook voor volgend seizoen -zonder verhoging van de prijzen- een ruim sluitende begroting presenteren.

 

Ruim vijftig betrokken leden hadden op deze gure donderdagavond de weg naar het clubhuis gevonden en zij werden niet teleurgesteld. Voorzitter Hans van Laarhoven kon een ronduit positief verhaal vertellen: zowel intern als extern timmert SV Delden volop aan de weg. Meest kenmerkend voor de gezondheid van de vereniging is natuurlijk de gestage ledenaanwas. In tien jaar tijd is het ledental van SV Delden gegroeid van 250 naar bijna 400 en deze groei duurt ook nu nog steeds voort. Voor wat betreft de ontwikkelingen rondom mogelijke verdergaande samenwerking op Sportpark De Mors kon de voorzitter de leden verwijzen naar een speciale informatieavond op maandag 14 december.

 

De ontwikkelingen binnen de vereniging werden toegelicht vanuit de verschillende commissies.

Bert Morsink gaf een korte samenvatting van de werkzaamheden van de technische commissie, begin 2015 ingesteld om het bestuur op dit gebied te ontlasten en om alle technische zaken professioneler te organiseren.

Arjan Laarhuis beschreef de plannen van de scheidsrechterscommissie, amper een maand geleden opgericht, met als doel ervoor te zorgen dat SV Delden, als groeiende vereniging, ook in toekomst over voldoende goed opgeleide scheidsrechters kan beschikken.

Wedstrijdsecretaris Jan Holterman wees op de positieve coaching bij de verschillende elftallen en benadrukte opnieuw het belang van sportiviteit op en om het voetbalveld.

Ronny Schutte kon namens de bouwcommissie aankondigen dat, nadat afgelopen zomer de buitenkant van het clubhuis een grondige schilderbeurt onderging, de komende winterstop ook het interieur van de kantine opgefrist en opgeknapt zal worden.

Jeugdvoorzitter Erwin Zwijnenberg tenslotte kon melden dat de jeugdafdeling haar zaken uitstekend op orde heeft. Met een groeiend aantal jeugdspelers is er ook steeds meer jeugdkader nodig. SV Delden prijst zich gelukkig dat er nog altijd voldoende kundige en enthousiaste begeleiders zijn, steeds vaker ook uit de eigen selectie-elftallen: een prima ontwikkeling.

 

Penningmeester Leo Rouhof nam de leden van SV Delden bij de hand bij het overzicht van de financiële cijfers. Een scherpe blik op de uitgaven, open ogen voor allerlei verschillende inkomstenbronnen, een fanatieke barcommissie en een al even enthousiaste sponsorcommissie - alles met elkaar heeft dit over het afgelopen seizoen tot een uitstekend positief resultaat geleid. Terecht dan ook dat, na een verslag van de kascommissie bij monde van Arnold Oolbrink, de vergadering het bestuur décharge verleende. Dat SV Delden ook financieel op de goede weg is, werd door de penningmeester nog eens onderstreept door ook voor volgend seizoen -zonder verhoging van de prijzen- een ruim sluitende begroting te presenteren.

 

Bij de bestuursverkiezing bleek dat het bestuur ook komend seizoen op sterkte blijft. Secretaris Annemieke Visser, penningmeester Leo Rouhof en bestuurslid accommodatie Ronny Schutte werden alle drie herkozen. Jeugdvoorzitter Erwin Zwijnenberg daarentegen had al eerder aangegeven na vier jaar te stoppen. Hij droeg deze avond de voorzittershamer over -of beter: hij gaf hem terug- aan Jos Eijsink, die al eerder voorzitter van de jeugdafdeling van SV Delden was. Erwin blijft wel betrokken bij SV Delden: hij wisselt stuivertje met Jos en heeft inmiddels diens rol als vertrouwenspersoon overgenomen.

 

Tot besluit van de avond kon voorzitter Hans van Laarhoven nog enkele jubilarissen in het zonnetje zetten. Richard Brunnekreef, 25 jaar lid en Jan Vriezekolk, 40 jaar lid, waren helaas niet present. Gerrit Paskamp, Arnold Oolbrink en Hans Langenberg, alle drie ook 40 jaar ononderbroken lid, waren wel aanwezig om de bloemen en de SV Delden pen in ontvangst te nemen. Enkele rake en vrolijke anekdotes uit hun roemruchte voetbalcarrières vielen hen ten deel en daarmee kwam er een passend eind aan een louter positief gestemde vergadering.

 

Het slotakkoord was voor erevoorzitter Gerrit Seppenwoolde. Hij complimenteerde het huidige bestuur met de bereikte resultaten en ook met de wijze waarop het erin slaagt om de organisatie mee te laten groeien met de ledenaanwas van de afgelopen jaren. SV Delden is kerngezond en kan de toekomst op Sportpark De Mors dan ook vol vertrouwen tegemoet zien.