Inhoudsopgave

Van de redactie
Flitsen uit onze jaarvergadering
( Nieuwe leden )
In gesprek met... Peter Vreeke
Delden 3 heeft een keeper
Wedstrijd S.V. Delden 3 gestaakt
Hoe te handelen bij blessures (deel 2)
( Topscorers seizoen 2003-2004 )
( Nieuwjaarsreceptie en Mösbokaal )
( Jarige jeugd )
Enkelspel (Rick Wassink)
Atletiek nieuws
Interview met een atleetje


Van de redactie

De competitie is in volle gang en geeft langzamerhand een beeld van onze mogelijk en onmogelijkheden. Ons eerste elftal probeert zich een middenpositie te verwerven en dat moet toch lukken!
Ons vierde elftal heeft snode plannen (inlopen met Grolsch doet wonderen). Ook het tweede en vijfde team staan er goed voor; het derde heeft zo zijn goede en minder sterke momenten! 
Opvallend zijn de prestaties van de jeugdelftallen. Ga zo door!
Het aantal pupillen groeit gestaag. Meer hulp bij begeleiding hiervan is noodzakelijk.
Ook de atletiekafdeling begint haar positie binnen de vereniging langzamerhand in te nemen. Succes met jullie activiteiten!

In de vorige 'n Möspraot stonden veel storende fouten in adressen/telefoonnummers enz. Deze fouten gaan we nu herstellen.
Misschien een goede tip: "Als jullie prijs stellen op een goede bezorging van ons clubblad of andere correspondentie is het wellicht handig om je goede adres bij verhuizing aan de secretaresse door te geven!" Sommigen denken namelijk dat in Delden de "tam tam" ook
werkt.

In deze uitgave zien jullie een korte weergave van de onlangs gehouden jaarvergadering.
Ons kersverse erelid Peter Vreeke staat in: "In gesprek met..." terecht centraal.

Verder lezen jullie allerlei informatie over onze jeugd, seniorenelftallen, bestuursinformatie en over atletiek.
Ook de gebruikelijke rubrieken Enkelspel en Topscorers zullen niet ontbreken.

Veel leesplezier!

De redactie


Flitsen uit onze jaarvergadering

1. Opening
Voorzitter Jan Vriezekolk opende de 80e algemene jaarvergadering; historisch in dubbele zin, immers 80 jaar is niet niks en bovendien een jaar waarin de atletiekafdeling gestalte krijgt.
Jan kon ruim 60 aanwezigen welkom heten en deelde complimenten uit aan het actieve jeugdbestuur, die met succes allerlei initiatieven ontplooide die bovendien nog geld opbrachten.
René Vos noemde een getal van 35 welpjes, een prachtige groei, maar er is wel begeleiding nodig! Wie wil helpen?

2. Statutenwijziging
In verband met het nieuwe landelijke verenigingsrecht en de oprichting van de atletiekafdeling waren er aanpassingen nodig van de statuten en het huishoudelijk reglement. De vergadering ging unaniem accoord met de voorgestelde veranderingen.

3. Financieel overzicht 2002/2003
Penningmeester Remco Bakhuis sloot de boeken met een klein nadelig saldo af. Niet bepaald verontrustend, maar er zal wel bijzonder gelet worden op de diverse uitgavenposten.
Remco kon voor 2003/2004 een royaal sluitende begroting presenteren.
Enkele aanpassingen wat betreft de contributies zullen (ook mede i.v.m. de afdeling atletiek) plaats vinden. Voor de juiste contributies zie elders in dit blad.
De penningmeester werd onder applaus décharge verleend voor het gevoerde financieel beleid.

4. Kascommissie 2004
Aftredend Paul Wennink. Herkozen Bert Morsink en Dick ter Kulve.
Nieuw reservelid: Wim Mensink.

5. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar waren Dini Oplaat en Jan Brinkcate.
Aftredend en niet herkiesbaar was Peter Vreeke. Peter 17 jaar bestuurslid en ook 17 jaar wedstrijdsecretaris, voorwaar geen gemakkelijke klus! Voorzitter Jan Vriezekolk roemde zijn nauwgezetheid en de goede organisatie. 
Voordat Peter tot het bestuur toetrad was hij jaren actief in het jeugdbestuur en... hij fungeert nog steeds zondagsmiddags als een onwrikbare assistent-scheidsrechter bij het eerste elftal; iemand die zich niet laat beinvloeden door publiek of spelers. 
Erelid Op voordracht van het bestuur benoemde de vergadering Peter terecht voor het vele werk dat hij voor de vereniging verricht heeft als erelid van onze vereniging. Peter gefeliciteerd!!
Jan Holterman, bepaald geen onbekende bij onze club, werd de opvolger van Peter Vreeke in het bestuur.
Namens de atletiekafdeling werden eveneens onder applaus Frans Garritsen en Bennie Oude Heuvel in het bestuur verkozen. Jan Vriezekolk hoopte dat iedereen zich spoedig thuis zal voelen in de
nieuwe functie.

6. Jubilarissen
We feliciteren Henri Heuten , Arjan Laarhuis en Arjan Seppenwoolde met de erespeld vanwege hun 25-jarige lidmaatschap van de S.V. Delden.

7. Accommodaties
- ons trainingsveld is een "knollentuin": oorzaak droogte en slechte renovatie door gemeente;
- gemeente helpt bij het inrichten van accommodatie afdeling atletiek; subsidie voorlopig afgewezen;
- dit jaar bijzondere aandacht voor renovatie kleedlokalen;
- entree/uitgang veilig maken voor kinderen.

8. Afdeling Atletiek
Frans Garritsen deelde mee dat zich 16 jeugdleden gemeld hadden, binnen een jaar zijn er uitgroeimogelijkheden naar 40 tot 50 leden.
Er is veel belangstelling voor wandelen onder begeleiding; elke 1e zaterdag van de maand wordt de UKK Wandeltest gehouden op onze velden.
Jan Vriezekolk hoopte dat alle atletiekers zich spoedig thuis zullen voelen bij onze club.

Tenslotte wenste de voorzitter iedereen een sportief en gezellig seizoen toe. Gerrit Seppenwoolde bedankte het bestuur voor hun bijzondere inzet.

Gerrit Seppenwoolde


In gesprek met... Peter Vreeke

In het kader van de rubriek “in gesprek met..." hebben we deze keer Peter Vreeke te gast.
Peter is thans 40 jaar, ongehuwd en heeft als hobby’s de vier V’s, te weten:
Voetballen, Vissen, Varen en Vakantie.

Peter werd lid van onze vereniging toen hij acht jaar was. Hij werd door de vele trainers, die hem onder hun hoede hadden, altijd in de voorhoede opgesteld, vaak als rechterspits. Hoewel je het heden ten dage niet zal zeggen, Peter was vroeger een snelle speler. De techniek was een beetje minder maar op snelheid was hij bijna niet te kloppen.

Na alle jeugdelftallen te hebben doorlopen, kwam Peter bij de selectie van het eerste elftal, dat toentertijd 5e klasse T.V.B. speelde, ook als voorhoedespeler. Enkele medespelers waren o.a. Ronnie de Graaf en Wim Mensink. Peter heeft helaas maar tot zijn 25ste jaar kunnen spelen. Toen gaf zijn rug te kennen het voetballen niet te kunnen volhouden.

Om toch actief binnen de vereniging te blijven, werd hij leider van het tweede elftal, samen met Dick ter Kulve. Dat heeft hij een jaar of drie volgehouden. Toen werd hij in 1996 gevraagd als vlaggenist van het eerste, wat hij tot op de dag van vandaag nog is. Zijn hoogtepunt als vlaggenist is het kampioenschap van het eerste in 1998 in en tegen Hardenberg en S.V. Delden promoveerde naar de 4e klasse. Ook het eerste seizoen in deze klasse vergeet Peter niet snel, want het werd een lang seizoen omdat S.V. Delden een periodekampioenschap behaalde en daarin lang meedraaide en promotie naar de derde klasse maar net werd gemist.

Op de vraag welke trainers hij heeft meegemaakt en wie de beste was, antwoordde hij spontaan: Sietse Douwsma. 

Ook heeft Peter, toen hij 17 jaar oud was, zitting genomen als wedstrijdsecretaris in het jeugdbestuur. Dit deed hij zo voortreffelijk dat hij, nu 17 jaar geleden, ook als wedstrijdsecretaris voor de senioren werd gevraagd en dus in het bestuur kwam. Tijdens de laatste jaarvergadering is Peter afgetreden, omdat hij door zijn onregelmatige werktijden (Peter is vrachtwagenchauffeur bij een wegenbouwbedrijf) niet meer in staat is zijn functie naar behoren uit te voeren. Dat de leden van onze vereniging zijn werkzaamheden voor de club hebben gewaardeerd, blijkt wel uit feit, dat hij staande de vergadering werd benoemd tot erelid van de vereniging.

Op de vraag: wat is het verschil in de werkzaamheden van wedstrijdsecretaris 17 jaar geleden en nu, antwoordde hij, dat de K.N.V.B. verder is komen af te staan van de clubs. Elk half jaar is er slechts een bijeenkomst met de clubs en daarom is de weg naar de clubs te lang Ook dien je als wedstrijdsecretaris te beschikken over een computer. Vroeger werd alles door de K.N.V.B. netjes per Tante Post verzonden. Heden ten dage komt alles per e-mail binnen, zoals wedstrijdwijzigingen, enz. Als wedstrijdsecretaris is men dan gedwongen elke avond zijn e-mail postbank te openen om te zien, wat de K.N.V.B. nu weer heeft besloten. Zonder computer is het vandaag de dag niet meer mogelijk wedstrijdsecretaris te zijn.

Peter vindt ons clubje een fijne vereniging met een groot saamhorigheidsgevoel (Waar hebben we dat meer gehoord!). Wel is hij van mening dat de prestaties en vooral de mentaliteit omhoog moet, ook al, omdat deze de prestaties beïnvloeden.

Peter blijft doorgaan als assistent-scheidsrechter bij het eerste. Ook is hij van plan weer als vrijwilliger binnen de club aan het werk te gaan, maar eerst wil hij het een jaartje rustig aan gaan doen.

Hij hoopt, dat alle leden actief binnen onze vereniging zullen blijven en ook het vrijwilligerswerk binnen de club niet zullen schuwen. Alles hangt nu nog teveel van dezelfde mensen af.


Delden 3 heeft een keeper ! ! !

(bijdrage bedoeld voor het clubblad van oktober 2003, maar destijds per ongeluk niet verschenen, en daarom nog maar eens ingeleverd)

We kunnen in dit eerste clubblad van het nieuwe seizoen de berichtgeving rond Delden 3 natuurlijk beginnen met de mededeling dat de eerste drie competitiewedstrijden werden verloren, maar dat doen we niet. Delden 3 heeft immers wel vaker drie wedstrijden achter elkaar verloren. Drie verliespartijen op rij, dat is voor Delden 3 niets nieuws.
Wat wel nieuws is voor Delden 3, groot nieuws zelfs, dat is het volgende: We hebben een keeper!!! Ja ja. Jarenlang zijn we op zoek geweest naar een betrouwbare sluitpost. Diverse veelbelovende personen hebben we op proef onder de lat gehad, maar stuk voor stuk was hen in het derde elftal slechts een kort keepersleven beschoren. Tot dit jaar dus. Schijnbaar zonder enige moeite weggeplukt uit het talentrijke achtste elftal van Rood Zwart... Zijn achternaam rijmt op ‘doelman’... Roy P.
Hoewel in de eerste wedstrijd wellicht nog wat onwennig – maar dat kwam vooral door de nieuwe, ietwat gladde handschoenen – behoedde hij Delden 3 een week later in zijn eentje voor een nederlaag met dubbele cijfers. Nu even geen grapjes maken over het feit dat hij ook in de derde wedstrijd nog vijf keer moest vissen, want dat heeft natuurlijk gewoon te maken met die klungels die hij voor zich heeft staan.
Hoe dan ook, we zijn er met zijn allen – alle twintig spelers die van plan zijn zich in het seizoen 2003-2004 in het blauw-geel van Delden 3 te hijsen – van overtuigd dat we met onze nieuwe keeper flink wat punten gaan pakken. Ook al staan we dan nu nog met nul punten troosteloos onderaan, we hoeven in de reserve zevende klasse BW voor geen enkele tegenstander onder te doen.
Wie wij zijn? Oké, voor de volledigheid – en vooral voor onze eigen administratie – volgt hieronder, traditioneel aan het begin van elk seizoen, het rijtje namen behorend bij:

S.V. Delden 3, seizoen 2003-2004

Gebleven: Jorret A., Nick C., Erwin E., Marco E., Jan H., Wim ter K., Maurits K., Roy O., Rian P., Urban P., Erik P., Sander P., Jaap S., Bjorn S., Ben S., Ed S., Matthijs te V., Martijn Z.
Vertrokken: niemand (waarom ook?)
Nieuw: Berry K. (uit het niets), Roy P. (Rood Zwart 8), Maarten V. (eigen jeugd)


Wedstrijd S.V. Delden 3 gestaakt

Op zondag 12 oktober (Markelo 5 - Delden 3) is er iets gebeurd wat vooraf niemand voor mogelijk had gehouden. Nee, dan hebben we het dus niet over het feit dat de wedstrijd een half uur later begon dan gepland; de shirts vergeten, dat kan de beste - en dus ook Sander - een keer overkomen. Maar... een half uur later beginnen wil natuurlijk niet zeggen dat je de wedstrijd al na een uur moet staken. En toch is het gebeurd: een wedstrijd van Delden 3 gestaakt.
Of het een onsportieve wedstrijd was? In het geheel niet, dat zullen ook de voetballers uit Markelo beamen. Het was een buitengewoon vriendschappelijk duel, daar kan elk ander elftal een voorbeeld aan nemen. Om een dergelijke wedstrijd uit de hand te laten lopen (nou ja, uit de hand, er liep eigenlijk helemaal niets uit de hand, daar kregen de teams gewoon de gelegenheid niet voor), moet je als scheidsrechter toch wel een behoorlijke off-day hebben.
En laat de arbiter van dienst uitgerekend op 12 oktober de off-day aller off-days hebben. De man bleek al vanaf het allereerste fluitsignaal niet voor rede vatbaar. Zo maakte aanvoerder Wim hem tot twee keer toe attent op een overduidelijke Markelose handsbal, maar kreeg Delden 3 op beide momenten op eigen helft een vrije trap tegen.
Goed, dan maar niet al te veel babbelen, zo luidde het devies. De eerste helft werd rustig uitgespeeld. Markelo had al snel, maar tegen de verhouding in, een 1-0-voorsprong genomen, en Delden 3 was verwoed op jacht naar de onvermijdelijke gelijkmaker. Helaas was bij elke aanval van de Deldenaren pech hun deel.
Dan in de rust, in de eigen kleedkamer, maar even flink zeiken over de scheids. Lucht altijd op, zo'n plaspauze. En na rust: verder waar we gebleven waren. Het spelbeeld bleef hetzelfde. De spelers van Delden hielden nog steeds wijselijk hun mond. Maar nog steeds slaagde de scheidsrechter er in hen flink dwars te zitten. In de duels werden de Deldenaren keer op keer teruggefloten. Partijdigheid? Moeilijk te zeggen, maar ook op een off-day kun je de fluitfouten natuurlijk wel proberen eerlijk te verdelen.
Een klein uurtje gespeeld: Edje wordt onderuit gekegeld. Overduidelijk een gestrekt been, maar de fluit van de arbiter weigert dienst. Edje, met zijn gekwetste enkel even niet in staat 'zijn voeten te laten spreken', haalt daarom maar even verbaal verhaal bij de scheids. Deze blijkt voor de zoveelste keer niet aanspreekbaar. En dan barst het bommetje. Edje roept naar een Markelose kennis aan de kant, van wie bekend is dat hij zijn huisdier in de auto heeft achtergelaten, dat het tijd wordt dat-ie 'de blindengeleidehond'  voor de dag gaat halen. Deze opmerking blijkt de druppel die de vingerhoed bij de scheidsrechter doet overlopen. Rood voor onze Edje.
Verbazing alom, niet in het minst bij aanvoerder Wim en het leidersduo Jan en Marco. Dit drietal wenst nu toch wel even met de scheidsrechter te overleggen of dit niet anders opgelost kan worden. Opnieuw blijkt de fluitist niet voor rede vatbaar. Wel laat hij, tot besluit van dit sterke staaltje langs-elkaar-heen-praten, weten dat Edje wat hem betreft niet snel genoeg het veld heeft verlaten, en dat hij zich daarom genoodzaakt ziet de wedstrijd te staken. Nu vallen ook de spelers van Markelo zowat achterover van verbazing. Déze wedstrijd, zonder noemenswaardige grimmige voorvallen, staken vanwege zo'n onschuldig wissewasje, daar is toch niemand bij gebaat?
Opnieuw geprobeerd te praten met de scheidsrechter: 'De wedstrijd moet toch uitgespeeld kunnen worden, op welke manier dan ook?' Maar ook deze poging om door te dringen tot de gedachtenwereld van de scheidsrechter is gedoemd te mislukken... Raar maar waar... Jammer maar helaas... Nog nooit in bijna tien jaar Delden 3 zo'n trieste afgang beleefd...

terug naar inhoud clubblad


Hoe te handelen bij blessures (deel 2)

In deze uitgave van ons clubblad gaan we het hebben over hoe te handelen, wanneer men een spierscheuring oploopt.

Wat is een spierscheuring?
Een spierscheuring is een gehele of een gedeeltelijke onderbreking van de spiervezels. Een scheuring gaat gepaard met een plotselinge, vlijmscherpe pijn.

Hoe ontstaan een spierscheuring?
Een spierscheuring ontstaat door overbelasting of door zonder een goede warming-up direct van start te gaan.

Hoe kan men een spierscheuring waarnemen?
1) Door plotselinge pijn.
2) Door een zwelling.
3) Het gebruik van de spier is moeilijk en verhoogt de pijn.
4) Op de plaats van de scheur voel je een inkeping.

Wat moet men doen bij een scheuring?
- De ICE – regel (zie onder) toepassen.
- Doorverwijzen naar een arts.
- Gebruik van Arniflor zalf.

De ICE – regel houdt in: 
1) I = Immobilisatie (= niet belasten, niet bewegen en niet vervoeren).
2) C = Compressie (= combinatie van koelen / drukverband aanleggen).
3) E = Elevatie ( = hoogleggen, plusminus 48 uur) 

De verzorger bij onze vereniging Hans van Laarhoven is graag bereid eventuele vragen over de spierscheuring te beantwoorden.
In het volgende clubblad behandelt Hans het hoe en wat van een botbreuk.

terug naar inhoud clubblad


Enkelspel: Rick Wassink

Hoe oud ben je? 8 jaar
Welk team speel je? E-elftal
Vind je dat een leuk elftal? Ja
Waarom vind je dat leuk? Het is een goed team
Wie is jullie leider? Maurits
Wie is jullie trainer? Maurits
Op welke positie speel je? Middenveld
Vind je dit een fijne positie? Ja
Wat is het leukste dat je bij SV Delden hebt meegemaakt? Winnen
Waar ben je goed in? Strafschoppen
Waar ben niet zo goed in? Op goal staan
Waar oefent de trainer met jullie het meeste op? Partijtjes
Welke club is de beste? FC Twente
Wie zijn je vrienden? Henk-Jan
Heb je nog meer hobby’s? Timmeren
Welk tv-programma vind je leuk? Klussen in en rond het huis 
Welke muziek vind je mooi? Gezellige muziek
Waar heb je een hekel aan? Vroeg naar bed
Wat eet je het liefst? Bloemkool
Wat vind je van de club SV Delden? Goede club
Wat zou je bij de SV Delden willen veranderen? Helemaal niets


Atletiek nieuws

Uitbreiding trainingsstaf
Met veel plezier kunnen we vermelden dat Annika Bruins op de woensdagavond Fabiola en Claudia gaat assisteren met de trainingen. We weten dat Annika ook stage op de basisschool loopt. We zijn er dan ook van overtuigd dat ze goed met kinderen kan omgaan en omdat ze verder sportief is aangelegd en ze gek is op atletiek zijn we erg blij met haar.

Uitbreiding atletiek commissie
Herbert Nijenhuis heeft zich aangemeld voor de atletiek commissie. Daarnaast mogen we een beroep op Herbert doen voor werkzaamheden in het clubhuis.

Wilt U ook betrokken zijn bij de atletiek? 
Wanneer U betrokken wilt raken bij onze atletiek afdeling bent U van harte welkom.
Wij kunnen altijd mensen gebruiken, bijv. assisteren bij de training (mits U sportief bent aangelegd) 
Lid worden van de activiteiten commissie.
Meehelpen bij de realisering van de atletiek accommodatie of gewoon als denktank in onze atletiek commissie.
Bel ons gerust op, want het is echt een uitdaging om betrokken te zijn bij de opbouw van de atletiek afdeling in Delden.
Voor info Frans Garritsen of Ben Oude Heuvel.

Gestage groei jeugd afdeling atletiek
Na de start in de tweede week van september maken we een gezonde groei van de jeugdafdeling door.
Dankzij onze uitgebreide trainingsstaf kunnen we veel aandacht geven aan de diverse leeftijdsgroepen.
Onze doelstelling om na 1 jaar dertig jeugdleden te hebben zal waarschijnlijk binnen een half jaar al gerealiseerd zijn.
Op dit moment trainen er al wekelijks meer dan 20 kinderen op de diverse atletiek onderdelen.
De komende periode gaan we veel aandacht geven aan de conditie en de werp en springnummers.
Omdat een goede techniek bescherming tegen blessures betekent gaan we veel oefenen op de techniek waarbij niet de afstand maar de sprong afzet of werp techniek van belang is .

Wandelgroep
Het ligt in de bedoeling van S.V. Delden om het komende jaar een wandelgroep op te starten.
Wanneer U van mening bent dat wandelen in groepsverband echt iets voor U kan zijn, bent U van harte welkom.
We stellen wel als eis dat U eerst een UKK/2KM wandeltest aflegt, zodat we op de hoogte zijn van uw mogelijkheden op sportief gebied.
De wandelingen worden altijd begeleid door fysiotherapeut Andre Stroet of een adequate vervanger.

UKK/2 KM wandeltest
Op zaterdag 6 december organiseert fysiotherapie Delden in samenwerking met S.V. Delden de 3e wandeltest van dit jaar.
Deze test is zeer geschikt voor iedereen die wil gaan bewegen, sporten en zijn/haar uithoudingsvermogen wil vergroten.
In groepsverband wandelt U met de fysiotherapeut 2 KM. Daarna word de wandeltijd en de hartslag frequentie opgenomen.
Vooraf heeft u een aantal vragen beantwoord en zijn uw gewicht en lengte gemeten. Met alle gegevens wordt uiteindelijk met behulp van een computerprogramma uw fitheid bepaald en deskundig advies gegeven.
Aanvang van de test is om 11 uur op sportpark de Mors waar u in de bestuurskamer ontvangen wordt, de kosten bedragen 5 euro. Sportieve kleding is gewenst.
Opgave en inlichtingen F. Garritsen. Nieuwstraat 2 Delden 
Tel: 3766114. 

Loopgroep senioren
Onze trainer Ben Oude Heuvel volgt momenteel een specifieke cursus opgezet door de KNAU omtrent het trainen en begeleiden van loopgroepen.
Wanneer U aan uw conditie wilt gaan werken en goed begeleid wilt worden kunt U telefonisch contact met Ben opnemen omtrent de loopgroep. Tel 074-3764013

Sport medisch inloop spreekuur
Voor alle sporters die vragen hebben omtrent een blessure of sport gerelateerde lichamelijke klacht houd Andre Stroet elke Dinsdag van 18.00 – 19.00 uur een inloop spreekuur waarbij de sportfysiotherapeut het probleem beoordeelt en de sporter advies geeft over het vervolg traject.
Het vervolg traject kan zijn, dat de sporter het advies krijgt tijdelijk de (sport) belasting te reduceren.
Hulp kan krijgen bij het opstellen van een revalidatie – of trainingsschema en soms kan een fysiotherapeutische behandeling worden geadviseerd.
Met dit initiatief loopt fysiotherapie Delden vooruit op de toekomst ten aanzien van de directe toegankelijkheid fysiotherapie waarbij de patiënt in sommige gevallen niet eerst naar de huisarts hoeft maar direct naar de fysiotherapeut kan voor advies.
Als er sprake is van ernstig sportletsel zal de sporter altijd verwezen worden naar zijn/haar huisarts. In de serieuze gevallen zal altijd een rapportage naar de huisarts plaatsvinden. Kosten van dit spreekuur € 5,00. Vooraf altijd telefonische aanmelding: Fysiotherapie Delden telefoonnummer: 074-3762444

Accommodatie 
Er zijn al diverse afgravingen verricht en het gel zand is gestort voor de aanloopbaan hoogspringen, verspringen en bal cq speerwerpen.
Wanneer de gemeente de Langestraat gaat herinrichten zullen de vrijkomende tegels op ons complex de ondergrond vormen voor de kunststof banen.
We moeten dus nog even geduld hebben voor dat alles is aangelegd.
De verspringbak is echter al volop in gebruik en binnenkort gaan we ook beginnen met de kogelstoot bak cq. ring. 
Daarnaast verwachten we op zeer korte termijn de 40 – 60 – 80 – 100 meter sprintbaan uitgezet te hebben.
Hulp is altijd welkom !!!!!!!!!

Frans Garritsen


Interview met een atleetje

Wie ben jij? Dennis Garritsen
Hoe oud ben jij? 12 jaar
Op welke school zit je? de Beijaart 
Waarom ben je bij de atletiek gegaan? Ik vind atletiek heel leuk
Welk onderdeel vind je het leukst? Ik vind alles even leuk
Hoe vaak train je in de week? 2 keer
Aan welk onderdeel heb je een hekel? Ik train altijd met plezier
Doe je straks ook aan wedstrijden mee? Ja
Is douchen na de sport belangrijk? Ja
Welk T.V. programma vind je leuk? Grand-Prix races en TV spelletjes
Wat eet je het liefst? Aardappelen en groente
Heb je broertjes of zusjes? grote zus Claudia
Wie is je beste vriend of vriendin? Rafi
Woon je al lang in Delden? 7 jaar
Waar ben je een fan van? Jamai en Feijenoord
Help je wel eens thuis? Ik moet helpen met de afwas en glas naar de glasbak brengen 
Ben je nog lid van een andere club? van de scouting
Kun je tegen je verlies? Niet zo goed
Wie moet er de volgende keer geïnterviewd worden? Sterre en Tessel Schriemer