Inhoudsopgave

Van de redactie
Van de voorzitter
Wijziging Technische staf
Als de leugen regeert....
Ter herinnering aan Henk Mensink
Kantine open mede dankzij actieve leden
SV Delden B1 - SV Delden 3: 6-3
Afscheid van Erwin Geerdink en Ronnie Boers 
Leiders/Ouders/Prominenten tegen oudste jeugd (B1)
Van de jeugdvoorzitter
De jongens van F2
Het seizoen van SV Delden B1
Vacature Jeugdbestuur
Pupil van de Week - Wesley van de Kolk 
Rene en Mariska getrouwd
SV Delden trekt 240 bezoekers
VERMIST - VERMIST - VERMIST - VERMIST
De jongens van C1
De welpen van SV Delden


Van de redactie

De laatste tijd is er veel gebeurd in onze SV, goede en minder goede zaken. Perikelen rond de afdeling atletiek noopten het bestuur nogal vergaande maatregelen te nemen. Onze voorzitter doet hierover in deze editie o.a. mededelingen. Gerrit Seppenwoolde geeft zijn visie over de gebeurtenissen. 
Teleurstellend was de degradatie van ons 1e elftal uit de 4e klasse. Het vorige seizoen waren er al voortekenen dat handhaving in de nabije toekomst problematisch leek.
Wie echter kennis neemt van de groei van onze jeugd en ziet hoe leuk er gespeeld wordt, hoort welluidende toekomstmuziek. De aanstelling van Jos Kockman als coördinator is o.a. van groot belang voor een goede toekomstige doorstroming van onze jeugdspelers naar de senioren. Ook een goede stimulans voor jeugdspelers om niet af te haken in de zogenaamde “vakkenvullers leeftijd”.
Opvallend ook het vertrek van hoofdtrainer Ronnie Boers en het aantrekken van de nieuwe trainer Harry van Hoogmoed uit Enschede. Jullie lezen hierover meer in deze uitgave.
Verder plaatsen we in deze Möspraot berichten van elftallen, allerlei eindstanden van senioren en jeugdelftallen en alvast de voorlopige oefenprogramma’s en mededelingen voor het komende seizoen.
Ook de Topscorerslijst, de rubriek Enkelspel, geboortes en de verjaardagen van onze jongste leden zullen niet ontbreken.

De volgende uitgave in augustus wordt weer een “Bewaarnummer “met allerlei informatie over wedstrijden, kompetities, indelingen, trainingstijden enz.

We wensen jullie alvast een prettige vakantie.

De redactie


Van de voorzitter

Er ligt wel een heel turbulent seizoen achter ons. Het moeten royeren van de bestuursleden Frans Garritsen en Bennie Oude Heuvel, het ontslaan van onze trainer Ronnie Boers, de degradatie van ons eerste elftal en tot slot de opzegging van de huur per 1 september aanstaande van het 3e veld, oftewel het trainingsveld, door de gemeente. Een reeks waar we echt niet trots op zijn en als bestuur met elkaar een ontzettend rottig gevoel aan over houden. Persoonlijk ervaar ik het afgelopen seizoen als een dieptepunt in mijn bestuursjaren.  

Op de informatieavond hebben wij al uitleg gegeven over het royeren van de bestuursleden Frans Garritsen en Bennie Oude Heuvel. Hiernaast is het statuteer mijn plicht ook in het clubblad kennis te geven van het royement. Het bestuur acht bewezen dat beide heren al dan niet actief betrokken waren bij het opstarten van een nieuwe atletiekvereniging. Hiermee handelden zij in strijd met artikel 6 lid 1a van de statuten. Beide heren is dan ook met ingang van 22 april 2005 de toegang tot onze accommodatie ontzegd en enige functie uit naam van onze vereniging uit te oefenen.
Tegen dit royement is binnen een maand na ontvangst beroep mogelijk bij de algemene ledenvergadering.  

De degradatie van ons eerste elftal was al lang een feit, maar dat het bestuur op het eind van het seizoen alsnog het besluit heeft moeten nemen om niet verder te gaan met Ronnie Boers als trainer verdient bepaald niet de schoonheidsprijs. Een besluit dat je niet zomaar neemt, want het past totaal niet bij onze vereniging om op de beslissing met elkaar door te gaan hierop terug te komen. Wij waren ontevreden over zijn functioneren en hebben deze beslissing in verenigingsbelang genomen. Wij zijn financieel tot een oplossing gekomen en wensen Ronnie heel veel succes in zijn verdere trainersloopbaan.

Absoluut dieptepunt voor de vereniging is de opzegging van de huur van het trainingsveld. Daarmee heeft de gemeente de grote wens van Aparthotel in vervulling laten gaan door dit veld volledig in huur en onderhoud aan hen te geven. Voor ons als club is het onbegrijpelijk dat de gemeente deze stap heeft genomen. We zien nu waar B.en W. haar prioriteiten legt! Dit is voor ons onacceptabel. Wij willen de waarborg hebben dat we bij een groei van het aantal elftallen over voldoende accommodatie kunnen beschikken.
Zo als het er nu naar uitziet zal met ingang van het nieuwe seizoen ons 2e veld als trainingsveld gaan dienen. Voor het gebruik van atletiekvoorzieningen op het 3e veld heeft het Aparthotel bereidheid getoond om deze voorzieningen beschikbaar te houden voor atletiekactiviteiten. Dit betekent dat wij in overleg met Aparthotel desgewenst hiervan gebruik kunnen maken. Het bestuur zal zich beraden welke stappen te ondernemen.

Wij laten ons niet zomaar wegpoetsen!!!!

Het lijkt bij onze vereniging alleen maar kommer en kwel. Gelukkig zijn er vele positieve zaken. Zoals het aanstellen van Jos Kockmann als technisch coördinator, de terugkeer van Bert Morsink bij het team als keeperstrainer en natuurlijk het aanstellen van onze nieuwe trainer, Harry van Hoogmoed. Harry is 53 jaar en vorig jaar 2e trainer bij SC Overdinkel. In zijn actieve voetbaljaren speelde hij bij Avanti Wilskracht als spits. Harry heeft al een paar kennismakings- trainingen bij de selectie achter de rug. Aan de rest van de vereniging zullen wij hem nader aan allen voorstellen. Harry heel veel succes.

Jos is een bekende binnen de club. Op zijn rol als TC zullen wij ook terug komen. Wij menen met zijn aanstelling een goede ( technische) keus te hebben gedaan. Bert is natuurlijk “goud van oud”. Bert blij dat jij er weer bij bent. Helaas heeft Peter Vreeke te kennen gegeven als grensrechter te zullen stoppen. Van Peter zullen wij met ingang van het nieuwe seizoen op gepaste wijze afscheid nemen als grensrechter. De ondankbare klus wordt overgenomen door Jaap Smit. Jaap succes en sterkte, want voor sommigen kan een grens het nooit goed doen.

Nog genoeg stof om in het volgende nummer op terug te komen, maar nu eerst lekker vakantie vieren zodat iedereen met ingang van het nieuwe seizoen weer scherp is.

Fijne vakantie gewenst.

Namens het bestuur,

Jan Vriezekolk.


Wijzigingen technische staf

Op woensdag 1 juni jl. heeft onze voorzitter, namens het bestuur, onze nieuwe trainer voor de eerste selectie voorgesteld. In zijn welkomstwoord keek Jan Vriezekolk nog even terug naar het afgelopen desastreuze seizoen en naar het uit elkaar gaan van de vereniging met zijn toenmalige trainer. Hij riep de leden op dit seizoen spoedig te vergeten en zich te focussen op het aankomende seizoen. 

Jan besloot zijn korte rede met het voorstellen van de nieuwe trainer:

Harry van Hoogmoed.

Harry is 53 jaar oud en woonachtig in Enschede. Hij is 30 jaar getrouwd en heeft 3 zonen, die voetballen bij Victoria’28. Qua voetbal kunnen ze meedraaien in het eerste maar qua mentaliteit zijn de jongens er nog ver vanaf.
Harry is logistiek medewerker bij Hartman meubelen.  

Harry heeft zelf gespeeld tot zijn vijftigste. Zijn clubje is Avanti Wilskracht in Glanerbrug. Tot voor dit seizoen was Harry trainer van de tweede selectie bij Sportclub Overdinkel. Harry vond zichzelf al enkele jaren rijp voor het trainen van een eerste selectie bij onze vereniging krijgt hij nu zijn kans. 

Nadat hij zichzelf had voorgesteld nam hij direct ook de gelegenheid te baat om zijn visie op het voetbal los te laten. Hieruit bleek wel, dat hij voorstander is van aanvallend voetbal. 

Toen nam onze voorzitter nog even het woord om te vertellen, dat er op het personele vlak er ietwat gewijzigd is. Zo heeft Peter Vreeke besloten zijn baan als assistent-scheidsrechter neer te leggen. Hij wordt opgevolgd door Jaap Smit. Ook is Bert Morssink aangetrokken als keeperstrainer.

 Jos Kockman is aangesteld als technisch coördinator. Hij wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door de elftalleiders van de senioren en door Marc Brinkcate vanuit de technische commissie van de jeugdafdeling. Naast zijn coördinatorschap blijft Jos, samen met Mark Tuitert, trainer van de oudste jeugdelftallen.

In het volgens seizoen zullen we in dit blad nader kennismaken met Harry van Hoogmoed.


Als de leugen regeert………

Vooraf
Omdat ik het gevoel heb dat onze leden niet allemaal een goed beeld hebben over het atletiek gebeuren, heb ik onderstaand artikel geschreven.

Voorgeschiedenis
Ongeveer drie jaar geleden had ik met onze voorzitter Jan Vriezekolk het eerste gesprek over het initiatief van een kleine groep (lees: Frans Garritsen) om te onderzoeken of er bij de S.V. Delden mogelijkheden zouden zijn een atletiekafdeling op te richten. Volgens Frans was de S.V. Delden met grote zorg gekozen: Onze vereniging was niet zo groot en stond bekend als een gezellige club.  
Jan Vriezekolk, Dini Oplaat en ondergetekende gingen naar S.V. Holten, toen nog een combivereniging van o.a. de afdelingen voetbal(± 650 leden), atletiek (ruim 200 leden) en nog enkele andere kleinere takken van sport. In Holten was destijds gekozen voor een overkoepelend bestuur, dat o.a. zorg droeg voor de verdeling van clubhuisinkomsten. De verdeling vond plaats volgens de aantallen leden van de afdelingen.  
Het voetbalbestuur adviseerde ons: Begin nooit aan deze constructie. De opbrengsten werden voor 90% (!) door de afdeling voetbal bijeengebracht. De atletiekafdeling die haar eigen cola enz. bij trainingen van huis meenam, streek wel een behoorlijk deel van de clubhuisopbrengsten op.
Uiteraard ging deze constructie fout, maar niet vanwege cultuurverschillen .

Integratie  Afdelingen  Voetbal / Atletiek
Het bestuur van S.V. Delden ( ook de atletiekinitiatiefnemers!) wilden een volledige integratie van beide afdelingen.
Afgesproken werd dat beide afdelingen zouden delen niet alleen in de lusten, maar ook in de lasten. Bij de besprekingen is dit uitdrukkelijk vastgesteld. Ook bij allerlei acties zou men gezamenlijk optrekken. Helaas is dit niet gebeurd!!

De atletiekafdeling heeft geen hulp geboden bij:

-         schoonmaak gebouwen
-         clubhuisdiensten in de week
-         clubhuisdiensten in de weekends
-         hulp bij het verwerven van sponsoren
-         hulp bij diverse acties
-         leveren van vertegenwoordigers in diverse commissies

Al deze zaken zijn zeer essentieel voor het goed functioneren van de club en van groot belang voor de financiële huishouding.
De atletiekafdeling is alleen actief geweest bij het tot stand komen van hun “eigen “accommodatie.
Frans Garritsen toonde zich een meester om op het allerlaatste moment bij gezamenlijke activiteiten af te haken! Bv. de Open Dag 2004 en de toegezegde afspraak mee te doen aan de Mösbokaal .

Over integratie gesproken ……..!!

Voorzitter Jan Vriezekolk
Jan heeft gedurende 25 jaar allerlei functies bij onze club bekleed. Hij heeft veel voor onze vereniging betekend. En dat is ook tegenwoordig nog het geval! Ook o.a. de leden van de Raad van Advies hebben jaren met hem samengewerkt. Jarenlang heeft hij contacten, vaak samen met een van ons gehad met bv. de gemeente, Aparthotel, KNVB enz. Ieder kent hem als iemand waarmee je goed kan overleggen en samenwerken. Uiteraard zal iemand die veel doet ook fouten maken, maar iedereen zou moeten kunnen beseffen dat we hem onder geen beding zouden laten vallen!!
Op de jaarvergadering van 27 oktober 2004 (let op!) werd Jan Vriezekolk bij acclamatie herkozen als voorzitter! Ook tijdens de voorafgaande bestuursvergadering was dat kennelijk geen punt van gesprek. En op beide vergaderingen waren ook de heren Frans Garritsen en Ben Oude Heuvel aanwezig!! Beiden ondersteunden de herverkiezing van Jan.
De “aanval “van Frans Garritsen begon nadat de nieuwe statuten goedgekeurd waren en de afdeling atletiek opgericht was. Daar werd het koekoeksei gelegd!!
Vlak na de jaarvergadering heb ik op zijn verzoek een avond de klaagliederen van Frans Garritsen aangehoord. Ook die avond kwam hij met dezelfde verhalen als nu nog steeds.
Kortom: Jan Vriezekolk deugt niet en Frans zelf is super! En was het niet juist Jan Vriezekolk die zich bijzonder inspande om bij S.V. Delden een afdeling atletiek mogelijk te maken?

Vragen
Vragen rijzen op:

-         waarom die persoonlijke aanvallen?
-         waarom worden mensen tegen elkaar uitgespeeld?
-         wat waren de werkelijke redenen voor de oeverloze gesprekken met de bestuursleden Jan Holterman en Remco Bakhuis?
-         waarom houdt men zich niet aan bestuursafspraken?
-         waarom ondermijnt men de eigen vereniging (zie ook het clubblad van febr. 05 waar Frans Garritsen de afdeling voetbal op de korrel neemt, maar niet het lef heeft te ondertekenen)
-         waarom uit hij allerlei dreigementen/verandert steeds van mening/wil spreken met de Raad van Advies en dan plots weer niet?
-         wanneer had Frans Garritsen al contacten met andere Deldense verenigingen?
-         waarom verzendt hij nog steeds (juni 2005) emailtjes naar enkele S.V. Delden leden?  

Resumerend kan men na analyse moeilijk anders veronderstellen dan dat Frans Garritsen en zijn “vrienden” al enige tijd bezig waren met een vooropgezet plan!
Toen de statuten waren goedgekeurd en de atletiek accommodatie gereed was, was het tijd voor aanvallen op personen (vooral Jan Vriezekolk en René Vos) en onrust en verdeeldheid creëren. De bekende tactiek van: Verdeel en heers!
Toen de voorzitter van de atletiekvereniging A.V. Goor ons zijn ervaringen met Frans Garritsen vertelde, hoorden we tot onze stomme verbazing een 100% gelijkluidend verhaal!
Ook hier werd hij uit de vereniging verwijderd.

Tenslotte
Frans Garritsen schrijft in een brief aan onze leden dat het cultuurverschil tussen de voetbalafdeling en de atletiekafdeling te groot was en dat het niet meewerken van de afdeling voetbal de oorzaken waren van het mislukken. Wat een vreemde interpretatie heeft die man van cultuur. 
En: het was toch de afdeling voetbal die € 10.000,-  investeerde om de atletiekaccommodatie mogelijk te maken!!

De heren kregen een terechte rode kaart!!

Gerrit Seppenwoolde - erevoorzitter S.V.Delden


Ter herinnering aan Henk Mensink

Op vrijdag 17 juni overleed onze sportvriend en medewerker van onze vereniging Henk Mensink.
Zijn overlijden kwam niet onverwacht. In het najaar van het vorige jaar werd hij aan zijn maag geopereerd. Zijn herstel verliep echter heel moeizaam en ook zelf had hij weinig vertrouwen in een goede afloop.
Henk en Annie waren ’s zondags trouwe bezoekers van ons eerste elftal, zelfs nog toen hij al heel ziek was. Henk was altijd bijzonder geïnteresseerd in het wel en wee van onze vereniging.
Vele jaren inde hij jaarlijks de donatiegelden. Die persoonlijke contacten vond hij belangrijk en haalde menig donateur over het dubbele per jaar te betalen.
Toen we jaren geleden de “maandagmorgenploeg”oprichten, was Henk direct bereid te helpen.
Henk zorgde ervoor dat de clubhuiszaal schoongemaakt werd. Hij kon zich mateloos ergeren, als hij ’s morgens, zoals hij zei, een “zooitje” aantrof.
Ook toen Henk en Annie van de Langestraat naar Goor verhuisden, kwam hij trouw elke maandagochtend met de trein naar Delden.
Henk was een gezellige man met veel humor. Hele verhalen vertelde hij over zijn vakanties en zijn vele fietstochten met “moe”.
Vlak voor zijn 80e verjaardag trof hem een ongeneeslijke ziekte. Nog één keer kwam hij op een maandagmorgen om koffie te drinken.

Henk bedankt, we zullen je erg missen bij onze club.

Bestuur S.V. Delden

Maandagmorgenploeg  S.V. Delden


Kantine open mede dankzij actieve leden

Een zakje snoep kopen of een kopje koffie drinken in ons clubhuis, het lijkt allemaal zo van zelfsprekend.
Dat is het echter niet. Veel actieve SV Delden leden zijn de heleweek druk om het clubhuis draaiende te houden.
Er zijn medewerkers die zorgen dat de inkoop wordt geregeld, dat de kantine iedere week wordt schoongemaakt, dat er voldoende wisselgeld in de kassa zit en dat er snoepzakjes zijn. Zo moet er af en toe onderhoud verricht worden om aan de wettelijke eisen van de overheid te kunnen voldoen. En zo zijn er nog wel meer werkzaamheden t.a.v. het clubhuis.

Een belangrijke schakel in het functioneren van het clubhuis zijn de ouders van jeugdleden en andere leden die op zaterdag van 's morgens vroeg tot laat in middag de bardiensten draaien. Het afgelopen seizoen verliepen deze diensten prima, natuurlijk ging er wel eens iets mis maar dit werd door enige improvisatie goed opgelost. Het jeugdbestuur wil deze mensen bedanken.

Ook in het seizoen 2005/2006 rekenen we wederom om hun medewerking. Voor aanvang van het seizoen ontvangen ouders en de andere leden weer het schema van "Kantinediensten" Het draaien van deze diensten dragen bij aan het sociale gebeuren binnen onze club en daar is in eerste instantie een vereniging voor opgericht.

Voor nu wensen we iedereen een prettige vakantie toe.

Hans klumpers


SV Delden B1 - SV Delden 3:   6 – 3

Op donderdag 26 mei speelden wij met het B1 elftal tegen het 3de elftal van onze club. We wisten dat het voor ons niet gemakkelijk werd maar we hadden er vertrouwen in. De favoriet was volgens het internet duidelijk ons elftal, SV Delden B1.

Helaas begon de wedstrijd wat matig van onze kant. Al gauw passeerde Rian Pots, linksbuiten van SV Delden 3, mij met een mooi boogballetje. Een 0 – 1 voorsprong voor SV Delden 3 dus. Toen bleef het een tijdje stil. Een aantal kleine kansjes maar het bleef rustig.
Nadat linksbuiten van SV Delden B1, Coen Witteveen, met een prima kopbal het net raakte kwam SV Delden B1 terug in de wedstrijd. Met een 1-1 gelijkspel kregen ze hun vertrouwen terug en zetten alles op alles. Timo Braakhuis, linkshalf van SV Delden B1, nam met zijn linkerpoot een prima vrije bal die de rechter kruising trof. 2 -1 in het voordeel van SV Delden B1. Ook de 3 – 1 werd nog gemaakt voor rust. 
SV Delden B1 kon met een gerust hart de kleedkamer in.

Trainer Jos nam onder een welverdiend kopje thee de eerste helft nog even door. Na een kwartier kwamen de spelers van beide kanten de kleedkamers weer uit. Het werd ons al gauw duidelijk dat SV Delden 3 zich nog niet gewonnen gaf. Maar ook SV Delden B1 had nog het een en ander in petto. Met een speler- en een keeperswissel gingen zij de 2de helft in.  

SV Delden 3 begon deze helft sterk en scoorde vrij snel. SV Delden B1 moest oppassen. Maar de debuterende Daan Wender maakte de voorsprong weer wat groter door de 4 – 2 te scoren. SV Delden 3 maakte het nog even spannend door nog een doelpunt te maken. SV Delden B1 stond nu met een krappe 4 – 3 voor. Met deze stand besloot Jos twee spelers tegelijk te wisselen. Ik dacht:”Tja, dan moet ik het zelf maar weer doen”. En al gauw maakte ik de 5 – 3. Om het helemaal af te sluiten besloot ik er ook maar even de 6 – 3 van te maken. 
Zo gezegd zo gedaan. SV Delden B1 won van SV Delden 3 met een eindstand van 6 – 3.

Hierbij wil ik de spelers van SV Delden 3, de scheidsrechter van het duel, de hele organisatie en natuurlijk het vele publiek (ong. 200 man) bedanken voor een leuke en sportieve seizoensafsluiting. Ook wil ik trainer Jos Kockman, leider Johan Holterman en vlagger Martijn Vriezekolk bedanken voor een prima seizoen.

Namens SV Delden B1

Bart Otten (Keeper SV Delden B1)


Afscheid van Erwin Geerdink en Ronnie Boers

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Ronnie Boers. 
Erwin Geerdink nam afscheid van het eerste elftal.  


Wedstrijd leiders/ouders/prominenten tegen oudste jeugd B1

Traditioneel wordt in mei het seizoen bij de jeugd afgesloten met een wedstrijdje tussen een team van leiders/ouders/prominenten... en het oudste jeugdelftal: S.V. Delden B1.

Voor de aftrap hebben beide partijen er nog veel vertrouwen in... maar dat mag de pret niet drukken.

Gaandeweg de wedstrijd toont het B1-elftal zich de betere.
Het leiders/oudergelegenheidsteam wordt geklopt met ruime cijfers.


Van de Jeugdvoorzitter

Beste leden,   

Het zit er weer op wanneer jullie dit clubblad in de bus krijgen.
Het is voor ons als jeugd weer een zeer goed jaar geweest, en dit was alleen mogelijk dank zij vele inzet van alle vrijwilligers die onze jeugd een warm hart toe dragen. 
We zijn begonnen dit seizoen met 2 F Elftallen, 1 E elftal. C en B elftal, en natuurlijk met een aantal welpen.
De welpen doen nu al mee aan een kleine competitie, en dit loopt zeer goed, ook buiten dat er twee groepen meedoen aan deze competitie zijn er nog 12 welpen die gewoon trainen bij Mariska. Een zeer grote pluim voor al deze begeleiders, en trainers.
Dat geld zeer zeker ook voor Ronnie en Wim de trainers van F2 en F1 en leiders, jullie hebben afgelopen seizoen goed meegedraaid zowel de eerste als de tweede helft van de competitie. Het is jammer dat Ronnie stopt met de training maar wel de begeleiding op zaterdag blijf doen, daar zijn we erg blij om.

Het E-Elftal, was een probleem elftal dacht men maar dat is zeer zeker niet waar, ze hebben het in de eerste helft van de competitie voortreffelijk gedaan want ze werden glansrijk kampioen. De tweede helft waren de verwachtingen bij de trainer en leider hoog, maar kwam het er misschien nog net niet uit.Al met al kun je concluderen dat het voor de E ook een goed seizoen was. Ook hier leiders en trainer bedankt voor de inzet. 

Het C-Elftal ging voor de hoofdprijs maar kwam niet verder dan de middenmoot, maar kwam zeer zeker wel verder met voetballen, ik heb jullie drie maal gezien dit seizoen maar dat er vooruitgang in zat is wel duidelijk. Ook merk je dat aan de trainer en leider want deze personen kregen ook meer zicht in wat ze doen. Gelukkig gingen de laatste wedstrijden van het seizoen alles goed want Wim had een nieuwe mobiel met een agenda er in. (nou maar hopen dat hij kan lezen)!!
De trainer Mark Tuitert stopt bij deze jongens, omdat hij volgens hem toe zijn aan een nieuw persoon, wie er voor de groep komt is op dit moment nog niet duidelijk we zijn nog bezig.
Mark ik wil je toch via dit clubblad alvast bedanken voor de inzet die je tot het laatst heb gegeven voor deze groep, en ik weet dat je volgend jaar weer voor een groep staat en dat deze jongens ook op jou kunnen rekenen.
Want  ik zeg het en denk het hier staat met recht een  SV DELDEN MAN en ik en mijn mede bestuursleden zijn je zeer dankbaar voor je tomeloze inzet Mark bedankt en veel succes met de volgende groep. 

Het B-Elftal is een elftal waar je nu al bij gaat watertanden zoals er de laatste wedstrijden wordt gevoetbald, het loopt zeg JOS. Maar hoe.
Je ziet het aan de jongens, drie keer trainen en twee wedstrijden is niks in de week, met Pinksteren wou men trainen maar de trainer had geen zin!!!!!!!!!.
Jongens de wedstrijd tegen de leiders was niet veel dit kwam vooral door mijn medespelers die dit niet erg snapte hoe je moet voetballen. De wedstrijd tegen het derde was van ZEER HOOG NIVEAU en hier in zie ik dan ook zeer zeker over een jaar vaste spelers voor het eerste.
Jos en leiders bedankt.

Alle leiders en trainers en vele vrijwilligers (waaronder de kantine dienst, scheidsrechters, G Holterman (lijnen verzorger) en ouders die zijn mee gereden naar uit wedstrijden en wie ik misschien vergeet :

Allemaal bedankt voor jullie inzet, zonder jullie kan de jeugd niet hun gelieve spel uitvoeren 

Bedankt. 

Jeugdvoorzitter Rene Vos


De jongens van F2

Mag ik ze even voorstellen, de jongens van de F2:

Ruben, onze keeper, sterk op de lijn en niet bang.
Tom, rechtsback, sterke mandekker.
Auke, laatste man, van buiten speler tot laatste man, doet het heel goed.
Tim L., goede linksback maar af en toe te aanvallend.
Tim ter M., voorstopper, bijt zich vast in de tegenstander.
Tim W., rechtshalf, pakt regelmatig zijn doelpuntjes mee.
Hidde, overal inzetbaar zowel verdedigend als aanvallend sterk.
Niek, zowel links als rechtsbuiten, schiet met links en rechts.
Kevin, linksbuiten, klein maar razendsnel.
Joost, spits met een goed schot.

Met deze geweldige kanjers hebben we een leuke competitie gespeeld, met hele goede wedstrijden en een paar mindere en uiteraard met behulp van veel enthousiaste ouders langs de lijn.
We begonnen tegen plaatsgenoot Rood-Zwart F2, een gelijkopgaande wedstrijd. Eindstand 1-1. 
De tweede wedstrijd was uit naar WWV '34 F2, daar speelden we een hele goede 2e helft, naar een 5-3 achterstand, wonnen we met 5-7.
De volgende wedstrijd was uit naar Juliana '32 F3, ook hier speelden we een beste wedstrijd en haalden we een verdiend gelijkspel tegen de latere kampioen.
De vierde wedstrijd was thuis tegen ATC '65 F6, die werd verloren met 0-2. Snel vergeten.
Toen moesten we uit naar Achilles '12 F4, een goed herstel naar de slechte wedstrijd van vorige week.
De volgende twee wedstrijden tegen Rood-Zwart en WWV werden geflatteerd verloren namelijk met 6-1 en 2-7.
De laatste wedstrijd was tegen Juliana, we speelden een goede wedstrijd en hadden die ook moeten winnen. Het werd 1-1, waardoor Juliana kampioen werd. 
Al met al een redelijke 2e competitiehelft.

P.s.: Ook de samenwerking met de ouders liep op rolletjes mijn inziens. Bij deze wil ik iedereen bedanken en een fijne vakantie toewensen en tot het volgende seizoen.

Groetjes Ronnie Hendrikse.


Het seizoen van het B-elftal

Na het kampioenschap vorig jaar in de C was het afwachten hoe het dit jaar in de B zou gaan. Kijkend naar het seizoen kun je stellen dat het een uitstekend seizoen is geweest. Op de laatste speel ronde werd namelijk nog de 4de plaats veilig gesteld. Met een totaal van 36 punten is dit een prima resultaat. Boven verwachting misschien wel.
Zeker in de tweede seizoenshelft zijn er weinig punten verspeeld en er wordt ook alleraardigst gevoetbald. Er werden veel naaste concurrenten overtuigend verslagen.
Hierover kunnen de trainers, leiders, ouders maar ook het 3de elftal over mee praten. Deze werden namelijk allen verslagen in de laatste weken van het seizoen. Waar een aantal interne wedstrijden op het scherpst van de snede werden gespeeld. Vooral de wedstrijd tegen het derde werd onder grote belangstelling uiterst serieus aangepakt. Jammer genoeg voor het derde konden ze niet op tegen de jeugd en verloren met 6-3.
De wedstrijd tegen de trainers, leiders en ouders was ook geen struikelblok voor de B. Ze wonnen ook deze wedstrijd vrij eenvoudig. Na deze wedstrijd volgde er een gezellige barbecue.

Er was in dit seizoen ook nog een uitstapje naar Villa Westfalia waar we met vervoer van Taxi Buursink heen gingen. Zowel Villa Westfalia als Taxi Buursink nog dank voor het mogelijk maken van deze avond. Dit was een zeer geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar.

Het seizoen wordt nog afgesloten met een aantal toernooien waar ook nog de nodige bekers binnen gehaald kunnen worden.

Als klapper op de vuurpijl wordt er in juni ook nog een weekend in Duitsland doorgebracht.
Waar we in navolging van het succesvol verlopen weekend vorig jaar nogmaals een bezoek aan brengen.

Na al deze activiteiten kan het team zich gaan op maken na slechts één jaar B voor weer een nieuwe uitdaging volgend jaar in de A. Waar we met vertrouwen naar toe gaan en hopen op een herhaling van het afgelopen seizoen. Wie zien u dan ook graag volgend jaar langs de lijn op de zaterdagmiddag om naar dit sterrenteam te kijken.

Voor mensen die op de hoogte willen blijven van de verrichtingen kijk gerust op:  www.svdelden.tk of www.svdelden.nl

Tot volgend jaar langs de lijn!!!!!


Vacature jeugdbestuur

Jammer genoeg heeft Mariska Geerdink op de vergadering van 23 mei te kennen gegeven om te stoppen. Dit betreuren wij heel erg, want iedereen weet wat Mariska heeft gedaan voor de jeugd.
Wij begrijpen haar besluit en waarderen dat ze aan blijf tot dat er een goede opvolger is gevonden.
Wie zou de plaats van Mariska over willen nemen.

Daarnaast zoeken we iemand die het leuk vind om te helpen bij jeugdactiviteiten.
Heeft u interesse neem dan contact op met onderstaand persoon.

Rene Vos


Pupil van de week - Wesley van de Kolk

Hallo voetbalfans, 

Op zondag 17 april was ik pupil van de week. We moesten tegen Wilhelminaschool uit Hengelo.
We hadden zaterdag ( op mijn verjaardag ) met F1 ook al tegen Wilhelminaschool gevoetbald en gewonnen met 4-0, dus aan mij kon het niet liggen.  

Toen we in de kantine kwamen werden we warm ontvangen door Hans Klumpers. 
We kregen wat te drinken en te snoepen en Hans vertelde wat er die dag ging gebeuren.

Allereerst hadden we een bespreking met het team en de trainer. We hebben de tactiek besproken, verder zeg ik er niks over want het is geheim.
Toen gauw de voetbalkleren aan en hup, naar de warming-up.

Daarna haalde de scheidsrechter mij op om uit te leggen wat hij allemaal nodig had.
Dit is een gele en rode kaart, potlood en papier om de stand op te schrijven en natuurlijk zijn fluitje.

Daarna gingen we naar de kleedkamers om de teams op te halen voor de wedstrijd.
Ik mocht samen met Marc de aftrap doen, Marc deed het best wel redelijk goed.

Tijdens de wedstrijd zat ik samen met Marco en Toet’n in de dug-out.
In de pauze lekker naar binnen patat met frikadel eten en wat drinken.

Papa en mama kregen ook patat en papa een lekker biertje.
Gauw weer naar buiten want de 2e helft begon al weer.

We stonden al lekker voor, dus de voorbespreking met mij heeft wel geholpen.
Het werd een geweldige 2e helft en we hebben de wedstrijd gewonnen met 7-0 !!!

Na de wedstrijd gingen we omkleden en kreeg ik nog een mooie bal met de handtekeningen van de spelers en de scheids.
Het was een hele leuke dag en als ze weer eens willen winnen mogen ze me altijd vragen.

Bedankt voor de mooie dag !!

Wesley van de Kolk


Rene en Mariska getrouwd

Mariska Westerhof  en Rene Geerdink zijn op 22 april 2005 getrouwd. Dit wilden de welpjes, ouders en jeugdbestuur natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.  

 Het huwelijk werd voltrokken in het prachtig en heel erg mooi gelegen Johanneskerk in Twekkelo. Gewapend met vlaggen en een bal met daarop de alle namen van de welpjes reden we naar het mooie Twekkelo. Daar moesten we even wachten op het bruidspaar, zij zaten met familie en vrienden in de kerk.Tijdens het wachten werd er van de vlaggen een mooie SV Deldenloper gemaakt. Vervolgens werd er een erehaag gevormd door de welpjes. Toen de kerkdeuren openden zagen we de verbaasde gezichten van het inmiddels getrouwde paar. Het blauw geel kwam het echtpaar tegemoet.

Deze aandacht is wel dik verdiend want zowel Mariska als Rene zijn echte SV Delden mensen die veel voor onze club doen. Zo is Mariska trainster van de welpen en secretaris van de jeugd. Ook Rene staat altijd klaar voor allerlei hand en span diensten. Voor de mensen die er niet bij waren er zijn foto's gemaakt van het optreden
van de welpen, er hangt een foto aan het prikbord in de kantine. Als toetje kreeg het bruidspaar de gesigneerde bal en had het kers verse echtpaar voor alle kinderen een leuk cadeau.Dit gedeelte van de dag werd luidruchtig afgesloten toen Rene en Mariska in een openauto met heel veel blikjes er achteraan richting Enschede reden(Jeugd)Bestuur en leden van SV Delden wensen het echtpaar heel veel geluk in hun verdere leven en dat we ze nog vaak op de Mors zullen zien.

Hans Klumpers


SV Delden trekt 240 bezoekers

Maar liefst 240 bezoekers hebben de stand van SV Delden bezocht die traditie getrouw op de braderie in hartje Delden stond. Het ballenbord was dus voor veel bezoekers aan de braderie op hemelvaartsdag een uitdaging. Met twee grote blauw gele vlaggen was de SV Delden duidelijk aanwezig. Dat het steeds weer lukt om iedere jaar medewerkers te krijgen die het leuk vinden om de SV Delden te vertegenwoordigen op de braderie  is een compliment waard en toont de grote betrokkenheid bij de SV Delden. Het leuke is dat een vereniging op een sportieve manier er mede voor zorgt dat de braderie ieder jaar weer een succes is. 
De opbrengst wordt gebruikt voor de jeugd. Zo staat er voor de C-jeugd in juni een voetbalkamp op het programma.

Uitslag balschieten: ·Lorenzo Brinkman wint de bal en Tom Bloeming wint de taart.

Hans Klumpers


VERMIST  VERMIST  VERMIST  VERMIST

Dit is een vervelend bericht. Sinds enkele maanden missen we de kleding die altijd gebruikt wordt voor de pupil van de week. Bij iedere thuiswedstrijd bezorgen we de pupil van de week met aanhang een onvergetelijke middag. Hierbij draagt de pupil
een speciaal tenue speciaal voor deze activiteit aangeschaft. Dit tenue is dus nu weg, wie weet waar het is?
Weet u meer? Neem contact op met Hans Klumpers. tel. 376 2933.

terug naar inhoud clubblad


De jongens van C1

Het is me een stelletje…. De meest fraaie voetbalmomenten worden moeiteloos afgewisseld met acties die op pupillenniveau ten strengste zijn verboden. De hoeveelheid kabaal in de kleedkamer overschrijdt ruimschoots de normen die aan de Bulderbaan van Schiphol zijn opgelegd. Het aan- en omkleden duurt zo lang dat je intussen shirts voor het gehele elftal zou kunnen breien en ze hebben altijd overal een mening over.

Ik praat over de jongens van C-1. 

Een jaar lang mocht ik mij begeleider van de C-1 jeugd van SV Delden noemen. Daarvoor kende ik al veel jongens vanuit de E. Het begeleiden van de jeugd is in principe niet zo moeilijk, tenminste je hoeft niet in het bezit te zijn van enige voetbalkennis en dat komt goed uit. Mijn kennis van het voetbalspel komt niet verder dan het bekijken van Studio Sport op de zondagavond.
In mijn jeugd speelde ik wel regelmatig een partijtje op straat, waaruit iedereen kan opmaken dat dit al geruime tijd geleden moet zijn geweest. Op de middelbare school in Oldenzaal zat ik in klassen die ruim waren voorzien van jongens die op het hoogste niveau bij Quick’20 speelden. Vanwege mijn lengte mocht ik wel op doel staan en dat ging mij niet slecht af. Maar echt kennis, nee. Posities, vierkanten, linkspoten, rechtspoten, driehoekjes, het is mij allemaal vreemd. Daar hebben we Marc voor. Hij heeft ervoor geleerd en probeert zijn kennis over te dragen aan de jeugd. Twee keer per week probeert hij de jongens conditie, techniek en inzicht bij te brengen. Gezien de geringe afstand tot mijn huis kan ik zijn stem soms in de tuin horen. Geregeld ga ik even kijken en ben dan diep onder de indruk van de inzet en geduld van de trainer.

De zaterdag krijgt thuis door de voetbalactiviteiten een bijna vaste indeling. We spelen meestal rond 13.00 uur. Dat betekent om 12.00 uur melden in de kantine. Wie te laat is staat er naast want Marc is streng. In de oude bestuurskamer wordt de wedstrijdbespreking gehouden en de opstelling bekend gemaakt. Dat gaat normaal gepaard met het nodige commentaar en goed bedoelde adviezen om het net even anders te doen. Vervolgens is het omkleden. Dat kost tijd. De ene staat na enkele minuten in vol ornaat buiten, de ander heeft daar minstens een half uur voor nodig. Als begeleider zorg je bij thuiswedstrijden dat het veld in orde is. De doelnetten naar beneden, de cornervlaggen gestoken en de tas met het magische water moet klaar staan in de dug-out. Vervolgens is het warmlopen en inschieten. Daar merk je al snel hoe het met de motivatie is gesteld. Hitte en regen hebben een negatieve invloed evenals feesten en mooie en late televisiefilms van de vorige avond. 

Als begeleider probeer je de jongens scherp te krijgen. Dat lukt de ene keer beter als de andere. En dan het begin van de wedstrijd. Volgrens mij schrijft C-1 hier altijd geschiedenis. Ik kan met nauwelijks een wedstrijd van het afgelopen seizoen herinneren dat we niet binnen vijf minuten een tegentreffer om de oren hebben gekregen. Nu hebben we in het begin van het seizoen in een hogere klasse gespeeld, en dat was niet leuk. Meestal waren de tegenstanders twee koppen groter, ongeveer het dubbele in gewicht en konden ze ook nog veel beter voetballen. De eerste uitslagen deden vermoeden dat wij hadden gevolleybald en daarbij geen bal over het net hadden gekregen. Na vijf wedstrijden is besloten dat we ons geluk in iets lagere regionen moesten zoeken en dat is ook ten dele gelukt. Hier kregen we tegenstand van gelijk niveau, en dat heeft geresulteerd in een aantal leuke partijen waarbij op het scherpst van de snede is gevochten. Verlies en winst wisselden elkaar af. De eerste minuten bleven zwak maar geregeld waren we in staat om een achterstand om te buigen in een mooi resultaat. En wat is dan een mooi resultaat? Natuurlijk wil je winnen maar soms zit dat er gewoon niet in. Maar ook dan kun je strijd leveren. Zo hebben we het de gedoodverfde kampioen Quick’20 tijdens de wedstrijd in Oldenzaal knap moeilijk gemaakt. Het was dat het horloge van de scheidsrechter aanzienlijk sneller liep dan die van ons anders had ik het nog niet geweten.

Staand: Mark Tuitert (trainer), Kevin Otten, Daan Harff, Bob ter Horst, Ibrahim Shamboaver, Dirk Loohuis, Wim Holterman (leider), Ruben Klumpers, Herman Loohuis (leider), Frank Nijhuis.
Gehurkt: Brian Pots, Koen Hondebrink, Glenn Oude Scholtenhuis,Vincent de Groot, Brian Otten.
Liggend: Ivo Otten.

Zo zijn er meer wedstrijden geweest dat er voor iedere centimeter voetbalgrond werd gestreden. Leuk om te zien en spannend om het mee te maken. Maar…, en daar komt de serieuze kritiek, er zijn ook wedstrijden geweest dat de kopjes bij de minste tegenslag wel erg snel naar beneden gingen, dat de kritiek op de medespeler groter is dan de kritiek op de eigen persoon of dat de slechte gang van zaken wordt afgereageerd op de scheidsrechter. Ik noem dat altijd verloren energie. Het levert niets op, speelt de tegenstander in de kaart en houd je ver weg van het uiteindelijke doel: een goede pot teamvoetbal. 

Er is nog een schadelijke factor voor een potje goed voetbal waar de jongens nauwelijks invloed op hebben: vrouwelijk schoon langs de zijlijn. Giechelende en heupwiegende dames hebben een ongekende nadelige invloed op de concentratie. Overigens geldt dat niet alleen voor de spelers. Ook de trainer is dan snel uit het veld geslagen. Zo werd hij aan het begin van het seizoen tijdens een wedstrijd op het achterhoofd getroffen door de bal. Naast ons veld werd een dameswedstrijd gespeeld. 

Direct na de wedstrijd wordt de stemming bepaald door de uitslag. Maar niet voor lang. Er is al snel gezang, geschreeuw en de laatste moppen van het vijfenveertig graden niveau vullen de kleedkamer. Voor de trainer en begeleiders is het dan wachten totdat de heren klaar zijn met het douchen en aankleden. Wachten duurt lang maar bij C-1 duurt het wachten zeer lang. Voordat de heren hun kapsel goed hebben zitten en de haardos is voorzien van talrijke smeer- en styling middelen is al menig bezoek gebracht aan de kleedkamer met het verzoek of het wat sneller kan. Veel helpt dat niet. Bij een uitwedstrijd moet je ook goed oppassen dat alle spelers in de auto zitten.

Vier jaar heb ik een elftal begeleid. Het kost je een fors deel van de zaterdag. Daar staat tegenover dat je samen met andere begeleiders en de trainer optrekt, de jongens probeert te helpen daar waar kan, ze enthousiast probeert te houden, een natte spons drukt op een zere plek, langs de lijn paradeert met een vlaggetje en ondanks en gebrek aan voetbaltechnische kennis probeert aanwijzingen te geven. Het is teamgeest en teamspirit. Iedereen die het leuk lijkt op dit een tijdje te doen kan ik het van harte aanbevelen.

Herman Loohuis

Begeleider C-1


De welpen van SV Delden

Er is mij gevraagd of ik een stukje over de welpen wilde schrijven voor het clubblad. Natuurlijk wil ik dat, er is namelijk best veel te vertellen over de welpen.

Wisten jullie dat we dit seizoen eindigen met 15 welpen?
Daarvan gaan er na de vakantie een aantal over naar de F, we krijgen dan voor het eerst sinds (volgens mij) heel lange tijd een F3. Dit team is er helemaal klaar voor. Ze hebben namelijk al veel geoefend in de 4-tegen-4 wedstrijden tegen andere verenigingen, maar natuurlijk ook in de onderlinge wedstrijdjes op de training. En hoewel ze lang niet altijd gewonnen hebben, deden ze altijd de hele wedstrijd erg hun best om doelpunten te maken. Ik denk dan ook dat het een erg leuk team wordt, ik kom zeker vaak kijken.

Blijven er dan helemaal geen welpen over volgend seizoen?
Jazeker wel, we houden een klein groepje over die wat jong zijn om naar de F te gaan. Met deze groep gaan we gewoon door met trainen op zaterdagmorgen. En als ik naar de opkomst kijk die er op de inloopdag was (ik wist niet wat me overkwam) denk ik dat we na de vakantie nog wel nieuwe leden erbij krijgen.
We sluiten het seizoen met de welpen af op 4 juni, met een leuke ochtend met springkussen en patat. En natuurlijk is er nog het jeugdkamp, ik hoop dat er ook dit jaar veel welpen, F en E-spelers meegaan. Het is namelijk altijd erg gezellig.

Nou ik stop er weer mee, wie nog meer wil weten over de welpen moet in het nieuwe seizoen maar gewoon een keer naar de training komen kijken, vanaf 3 september elke zaterdag om 10 uur.

Tot slot wil ik nog even iedereen bedanken die er voor heeft gezorgd dat de welpen op onze trouwdag waren, ik vond het heel erg leuk en heeft er nog meer voor gezorgd dat het een dag was om nooit te vergeten.

Groetjes Mariska