Inhoudsopgave

Van de redactie
Van de voorzitter
Van de internetcommissie
Impressie 83e algemene ledenvergadering

Hoe gaat het met Delden 2
In gesprek met: Jos Eijsink
SV Delden 1, seizoen 2006-2007
Uitnodiging 
Mösbokaal 2007
Sinterklaas bij SV Delden


Van de redactie

Sinds het vorige clubblad vonden er heel wat verenigingsactiviteiten plaats.
Begin november werd onze algemene ledenvergadering gehouden. In deze uitgave een verslag hiervan.

In de rubriek “In Gesprek met “ hebben we een ontmoeting met onze nieuwe jeugdvoorzitter en bestuurslid Jos Eijsink. 

Attentie voor de vernieuwde activiteitenagenda met o.a. data voor de nieuwjaarsbijeenkomst en de strijd om de Mosbokaal voor jeugd en senioren.

In de bestuursmededelingen vertelt voorzitter Jan Vriezekolk  o.a.dat het contract met onze hoofdtrainer Ronald Dams verlengd gaat worden.  Een prima bericht !

Verder volgen in deze uitgave verslagen en mededelingen  zoals :

-         jeugdnieuws
-         jarige jeugdleden
-         verslagen sinterklaasfeest
-         verslagen elftallen
-         nieuwe bestuurssamenstelling+ verdeling bestuurstaken.

Veel leesplezier , gezellige feestdagen en een goed 2007 !

De redactie


Van de voorzitter

Een nieuw verenigingsjaar is weer begonnen met een aantal mutaties binnen het bestuur. Er zijn wat veranderingen in de functies ten opzichte van vorig seizoen. Hans van Laarhoven neemt de commerciële kant, zoals clubhuisbeheer, activiteiten en sponsoring voor zijn rekening. Ook technische zaken vallen onder zijn verantwoording. Jan Holtermanblijft gewoon wedstrijdsecretaris. Jaap Schikker heeft nu verantwoording voor de accommodatie, zowel velden als gebouwen. Met Marco Ezendam, secretaris en Jos Eijsink als jeugdvoorzitter hebben we een team dat mij veel vertrouwen geeft.
Onze penningmeester en secretaris worden ondersteund door Silvia Vaanholt, die de ledenadministratie voor haar rekening neemt.  

Zoals u in de krant hebt kunnen vernemen wensen de uit Goor hun kleedkamers niet tegen de 54% van de WOZ waarde over te nemen. De wethouder denkt met ‘maatwerk’deze zaak op te lossen. Rood Zwart, DHV, Zwart Wit en SV Delden hebben middels een brief aan B en W en gemeenteraad de nadelige positie van de deldense verenigingen kenbaar gemaakt en compensatie wensen door de ontstane rechtsongelijkheid. Ook de Deldense Sportfederatie heeft een brief van de gelijke strekking aan B en W en gemeenteraad verzonden. Wij, DSF en deldense verenigingen, houden de vinger aan de pols en vertrouwen er op dat de gemeente met ons in overleg zal treden. Wordt uiteraard vervolgd. 

Tot slot wensen wij allen hele fijne kerstdagen, een gelukkig nieuwjaar en hopen u te begroeten op onze nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 4 januari 2007 om 20.30 uur.

Wij rekenen op uw komst


Namens het bestuur,
Jan Vriezekolk.


Van de internetcommissie

"Foto's en persoonsgegevens op internet"

Beste leden,

Al enige jaren is de website van de S.V. Delden in de lucht. En met succes. Deze informatiedrager is niet meer weg te denken. Ook niet voor een club die al hoogbejaard is.
Via internet zijn vele zaken op te vragen. Zo ook uw gegevens, al dan niet in combinatie met (elftal)foto's. Wij willen dan ook bij deze het volgende onder uw aandacht brengen.
Voor het plaatsten van uw persoonsgegevens, een foto, of een combinatie daarvan zijn wij als websitecommissie vrij te handelen, tenzij u vooraf te kennen heeft gegeven dit niet te willen.
Dus als u een functie uitvoert bij de S.V. Delden en/of er wordt een foto van u genomen, dan mag deze informatie zonder uw toestemming op de website worden geplaatst.
Nogmaals, enkel als u vooraf te kennen heeft gegeven dit niet te willen, mogen wij uw gegevens niet plaatsen.
Achteraf zijn er geen rechten te ontlenen.


Namens de websitecommissie,  

Ed Stokkentreeff


Impressie 83e algemene ledenvergadering op 2 november 2006

Opening

In zijn openingswoord memoreert voorzitter Jan Vriezekolk dat er in het afgelopen verenigingsjaar goede en minder goede ontwikkelingen zijn geweest. Goed waren de ontwikkelingen m.b.t.de samenwerking met het Apart Hotel,de groei van onze jeugdteams ,de toename van het aantal leden en de groeiende opbrengsten van sponsoren en reclameborden.
Teleurstellend was het vertrek van jeugdvoorzitter René Vos.


Notulen Algemene Ledenvergadering 13-10-05  + Jaarverslag 2005/2006

Beide verslagen werden onder dankzegging aan secretaresse Dini Oplaat vastgesteld.


Privatiseren/harmoniseren

Dit jaar zijn de tarieven van huur velden e.d. gelijk geworden in de Hof van Twente. Voor onze vereniging betekent dit een verbetering , omdat de huren in Delden aanmerkelijk hoger lagen dan b.v. in Markelo en Diepenheim. Wel hebben we in Delden  na de samenvoeging van gemeentes enkele jaren fors hogere huren moeten opbrengen , zonder compensatie van de gemeente.
Omdat de privatisering van kleedgelegenheden en veldverlichting in De Hof nog geen feit is, blijft die ongelijkheid ten aanzien hiervan bestaan. Het onderhoud van kleedlokalen en veldverlichting(b.v. dure lampen) is in o.a. Goor  en Diepenheim nog steeds een taak van de gemeente .  In Delden betalen we dit al sinds mensenheugenis zelf.
De gemeente wil de Deldense veldsportverenigingen ook hiervoor geen compensatie geven!
We vinden dit nog steeds een niet te verteren zaak !!


Velden

In de samenwerking met het Apart Hotel is o.a. opgenomen dat het Apart Hotel het 2e veld van de Gemeente huurt tegen een commerciële prijs en de S.V.Delden kan op zaterdag - en zondagochtend  beschikken over dit terrein , gelijk dus aan de huidige situatie.
Het onderhoud wordt door het Apart Hotel verricht. De S.V.Delden zorgt op zaterdag en zondag voor belijning.  Tussen veld 1 en veld 2 wordt door de gemeente een hek geplaatst, voorzien van poortjes.
De vergadering is zeer ontstemd over de toestand van het trainingsveld. Het veld is wel ingezaaid maar ook tijdens de droogteperiodes niet besproeid.”Moeten we de volle huur betalen voor deze “knollentuin”, was de vraag van de vergadering. De voorzitter deelde mee dat de gezamenlijke verenigingen een brief zenden naar de gemeente , waarin “prijs naar kwaliteit “ de maatstaf zou moeten zijn.  


Atletiekafdeling

Het was een ieder duidelijk dat je geen atletiekafdeling in stand kunt houden met weinig leden en geen kader. Het voorstel van het bestuur om de afdeling op te heffen werd dan ook zonder verdere discussie met algemene stemmen aanvaard. De atletiekleden zullen worden ingelicht. De statuten worden in een volgende vergadering aangepast. 
Gevraagd werd om in de telefoongids en in andere informatie organen duidelijk te vermelden dat we een voetbalvereniging zijn !
Het onzinnige verhaal in de TC Tubantia dat de S.V.Delden door de KNAU  geroyeerd zou zijn, moet naar het rijk der fabelen verwezen worden.  Een orgaan als de KNAU zou toch moeten beseffen dat een opheffingsbesluit officieel pas genomen kan worden in eenledenvergadering. De atletiek attributen zullen verkocht worden.


Financieel overzicht

Penningmeester Remco Bakhuis deelde mee dat het verenigingsjaar met een klein batig saldo afgesloten kon worden. Tegenvallende opbrengsten waren er van entree gelden en inkomsten van het clubhuis. Jan Brinkcate kon tevreden zijn ; de inkomsten van sponsoren en reclameborden waren wederom gestegen.
De kascommissie bestaande uit Wim Mensink en Gerrit Paskamp prees de penningmeester om zijn nauwgezette financieel overzicht en stelde voor het bestuur decharge te verlenen.
De vergadering stemde onder applaus hiermee in.
De kascommissie werd dankgezegd voor haar werkzaamheden.

De penningmeester deelde mee dat gedurende enkele jaren verhoging van contributies niet noodzakelijk waren , maar mede gezien de bouwplannen is een kleine verhoging het komend jaar onvermijdelijk. 

De begroting 2006/2007 werd aanvaard en dus conform vastgesteld.


Kascommissie verkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar was Wim Mensink. Herkozen werden Gerrit Paskamp en Wim ter Keurs. Nieuw reservelid werd Rene Geerdink.


Het Hart van Delden

De commissie die zich hiermee bezig houdt bestaat uit Jan Brinkcate,Gerrit Dijkman ,Peter Vreeke en Gerrit Seppenwoolde.  De commissie is van oordeel  dat de inkomsten hiervan belangrijk zijn om wensen van de vereniging financieel mogelijk te maken of te ondersteunen.
Gerrit Seppenwoolde trachtte de vergadering enthousiast te maken om te helpen het aantal van 65 leden ad. € 50,- per jaar tot minstens 100 te doen stijgen.
De commissie is van plan iets voor de leden te organiseren. Het vorig seizoen werden leden door het bestuur uitgenodigd voor de medewerkers avond.


Raad van Advies

De raad van advies bracht dit jaar geen officieel advies aan het bestuur uit.
Wel hebben leden van dit adviesorgaan aan overlegsituaties deelgenomen met b.v. Gemeente en Apart Hotel. De constructie van Raad van Advies wordt door alle betrokkenen als waardevol ervaren.


Bestuursverkiezing

Jaap Schikker, die aftredend was, werd per acclamatie herkozen.
Als nieuwe  bestuursleden werden gekozen Jos Eijsink (voorzitter afdeling jeugd), Marco Ezendam als secretaris en Hans van Laarhoven.
De voorzitter was erg blij dat zij zich beschikbaar stelden voor een bestuursfunctie en wenste hen veel succes en een goede samenwerking.

Afscheid namen : secretaresse Dini Oplaat , Hans Pots en René Vos.

De voorzitter bedankte Dini Oplaat voor de prettige samenwerking en het werk dat ze gedurende vijf jaar als secretaresse had verricht. Ze ontving een enveloppe met een boeket bloemen.
René Vos had zich helaas afgemeld .  Jan Vriezekolk roemde de inzet van René als jeugdvoorzitter. Zijn ideeën en inzet hebben er toe bijgedragen dat de jeugdafdeling zo gegroeid is.


Erelid  Hans Pots

De voorzitter roemde de samenwerking met Hans en dat hij vaak goede praktische oplossingen aandroeg voor verschillende zaken. Hans was 18 jaar bestuurslid. In de toekomst maakt hij deel uit van een accommodatie commissie.

De vergadering benoemde Hans tot erelid van onze vereniging.  Gefeliciteerd !


Renovatie kleedlokalen

Remco en Hans gaven uitleg over de plannen waaraan ook Wim Westerhof meewerkte.
Werkzaamheden: Alle kleedkamers (inclusief scheidsrechter) worden gerenoveerd + nieuwe dakbedekking gehele clubhuis en kleedlokalen.
Tijdsplanning: aanvang begin dec. 06 met lokalen ¾ , daarna kleedkamers ½ + scheidsrechters kleedkamer.
DHV verleent ons die tijd onderdak.  Onze dank !


Jubilarissen

40 jaar lid : Hans Pots
25 jaar lid : Marc Brinkcate , Erwin Geerdink , René Geerdink , Willie de Graaff en Sander Pelle.

De voorzitter feliciteerde de jubilarissen; ieder kreeg bloemen + speldje.


Mededelingen

       -    Instuif jeugd op woensdagmiddag. Wie wil hand en spandiensten verlenen?  Opgave bij Jos Eijsink.
       -    Nacht van Delden leverde voor de S.V.Delden € 1500,- op.
       -    Roken in clubhuis. Meerderheid wil regelgeving afwachten; voorlopig geen algeheel verbod.  
       -    Wedstrijdzaken: Coördineren scheidsrechtersbeleid  belangrijkwie wil zaterdags een wedstrijdje fluiten ? Opgave bij Jan Holterman.
       -    De voorzitter wenst onze nieuwe trainer Ronald Dams alle succes !!


Rondvraag

Freek Borgelink: We kunnen energie besparen als we een betere thermostaat hebben. 
                         Wordt meegenomen bij toekomstige renovatie.

Gerrit Paskamp : Kaarten 1 keer per 4 weken op vrijdagavond (1e avond 10 november).Hartenjagen en kruisjassen.                                    

Dick ter Kulve:Radio en geluidsinstallatie werken slecht / Zal verbeterd worden.

Arjan Laarhuis:Waak voor negatieve berichten over onze vereniging. Bestuur is attent.

Johan Laarhuis:Kluisje in scheidsrechterskamer mogelijk? Zal bij renovatie bekeken worden.

Wim Wold :Is nog niet gerust over speelmogelijkheden 2e veld na overleg Apart Hotel. De voorzitter stelt hem gerust.

Wim Mensink :Vraagt naar de toekomst van de jeugd.  Er zal een jeugdbeleidsplan  opgesteld worden.

Ralf Hoentjen:Kratten bier geeft meer baten dan bier tappen. De voorzitter zegt dat ruimte een groot probleem is.

Notitie: Gerrit Seppenwoolde


Hoe gaat het met Delden 2

Dit seizoen staat Delden 2 onder leiding van Edwin Hietbrink en mijzelf. Amateurvoetbal is het uitoefenen van de sport uit liefhebberij en niet beroepsmatig. Het is een balspel voor twee ploegen van 11 spelers, waarbij de veerkrachtige bal met de voet wordt gespeeld. Nu zou je kunnen stellen dat een team bestaande uit 11 spelers zichzelf wel zou kunnen redden met de aspecten die bij het amateurvoetbal komen kijken. Echter, Delden 2 bestaat uit 21 spelers, een waterzak, een ballennet met 4 veerkrachtige ballen, een kratje bidons en sinds dit seizoen ook uit 21 spelerspassen. Om dit alles in goede banen te leiden zijn er leiders in het leven geroepen. Meestal zijn dit oud voetballers die het beoefenen van de sport niet meer kunnen door leeftijd of door blessures.

 Edwin en ik zijn beide in het vak gerold door het laatste. Edwin die de ambacht al langere tijd beoefend en ik die een debuut jaar beleef. Bij het leiden van het nieuwe Delden 2 komt veel kijken. “Delden 2 is een samenvoeging van het oude Delden 4 en een schaars Delden 2, waarbij voormalig Delden 5 nu het ‘oude’ Delden 4 is geworden.”

 Door de grootte van de selectie is er een strak wisselbeleid nodig en daar waar andere teams te kort hebben aan spelers wordt een helpende hand geboden. Delden 2 is dus niet alleen een broedvijver voor het eerste, maar ook nog eens voor het derde en het vierde van SV Delden. Een multifunctioneel team dus. Nu wil ik de vorige leiders niets te kort doen, maar bij een multifunctioneel team horen ook multifunctionele leiders.

 Kritiek op het wisselbeleid van de leiding is er wel elke zondag. Wij vatten dit op als positief. Het geeft aan hoe graag de mensen willen spelen voor Delden 2, en is dus een succesfactor voor ons als leiding. Maar waarom wil je nu leider zijn van zo’n grote selectie, waarbij de kans op kritiek van de dwarsliggers groot is. Hier is maar één reden voor.

 Niets is namelijk mooier dan een partij voetbal op de zondagmorgen. Om een indruk te geven hoe het is om leider te zijn van Delden 2, hier een impressie van een zondagmorgen.
Als eerste wordt je op zondag door je vriendin gewekt, ze is lichtelijk geërgerd vanwege de wekker die al 4 keer is afgegaan. Jij slaapt daar lekker doorheen, zij niet! Bij de vijfde keer wordt je uit bed geknikkerd, “je moet voetballen!”, waarna ze zich weer omdraait. Gaat de aanhang mee dan wordt de wekker een uur eerder gezet. Voetballers die een vriendin of vrouw hebben kennen dit wel, want de vriendin of vrouw moet er nu eenmaal eerder uit voor de uitgebreide persoonlijke verzorging. Ik ben fel tegen het eerder zetten van de wekker! Ondanks het toenemende aantal vrouwen in de voetbalwereld, is en blijft voetbal een mannensport! Voetbal zit bij de man ingebakken. 
Om goed wakker te worden zet ik gauw een Senseo en neem een sigaret, welke ik in de schuur op rook. Dit vanwege de verplichte rookvrije ruimtes die ook in de particuliere sector zijn ingevoerd. In de kantine aangekomen, groet ik iedereen die al aan de bar zit. Het is mij als speler noch als leider nooit gelukt om als eerste aanwezig te zijn in de kantine. Maar ooit zal het me lukken. Eenmaal op een barkruk vervolg ik mijn ritueel. Ik bestel nog een kop koffie en neem nog een sigaret. En nu begint de ellende. Bij het tweede is het niet de vraag: “Wie zal er nu te laat komen?”, maar meer: “In welke toestand treden ze de kantine binnen.” 
Tijdens de aanloop van spelers, beginnen Edwin en ik met de haast beroepsmatige uitvoering van het papierwerk. De spelerspassen worden opgehaald en de ballen opgepompt. In de tussentijd staan de spelers al op het veld. Onwennig en onwetend wat de opstelling van de dag is. Vanwege het voetbalschoenverbod in de kantine, besluiten ze samen dat het verstandig is om alvast het veld gereed te maken. Het plaatsen van de vlaggen en het laten zakken van de doelnetten is immers makkelijker dan je net goed zittende schoenen uit te moeten doen om de opstelling te vragen. Nadat de onwennigheid en onwetendheid weg is bij de spelers, haastten wij ons naar de dug-out om daar plaats te nemen. Te laat! Deze is bezet met spelersvrouwen en andere belangstellenden. Dan denk ik: “Vandaar dat ik nooit als eerste in de kantine ben, hun wekker staat immers een uur eerder dan die van mij.” 
Voor aanvang van de wedstrijd krijgen de spelers allemaal een taak mee. Meestal in de trant van, aannemen en scoren. In mijn optiek, voetbalkennis is geen vereiste om leider te zijn, is dit de meest efficiënte manier van omgaan met je kansen.

Nu we op het moment van schrijven tegen de winterstop aanlopen hebben we slechts 2 wedstrijden verloren, wat natuurlijk niet nodig was, aangezien wij het betere spel hadden. Met het betere spel bedoel ik dan het positiespel, het inspelen, het kaatsen en natuurlijk de afronding. We hebben de top 5 gehad en hebben momenteel 1 verliespunt meer dan de koploper; Delden 2 staat netjes tweede! 

Voor de spelers is er na de wedstrijd de mogelijkheid voor reflectie en evaluatie van het een en ander. Dit onder het genot van een vers getapt biertje. Tijdens de evaluatie binnen de spelersgroep, is de leiding nog bezig met een paar kleine formaliteiten, maar na het ondertekenen van het wedstrijd formulier kan er ook aangeschoven worden aan de lange tafels in de kantine.

Leider zijn, het is de zuiverste vorm van zelfkastijding. Maar zonder pijn geen genot en zonder opoffering geen liefde. Ik zou nooit meer anders willen.

Jeroen Snel, helft van de begeleiding van Delden 2.


In gesprek met: Jos Eijsink, nieuwe jeugdvoorzitter SV Delden

In het kader van deze rubriek hebben wij dit keer het gesprek gehad met de nieuwe lid van het bestuur en nieuwe jeugdvoorzitter Jos Eijsink.

Jos is sinds 1988 getrouwd met Jaqueline  en heeft 4 kinderen te weten 2 dochters en 2 zonen, die allemaal lid zijn van onze vereniging. Jos is werkzaam in het onderwijs bij de scholengemeenschap Twickel.
De 47 jarige Jos Eijsink uit Deldenerbroek werd in de onlangs gehouden algemene jaarvergadering benoemd tot jeugdvoorzitter van de S.V.Delden en maakt daarom deel uit van het bestuur van de vereniging.
Jos werd geboren in de buurtschap Wiene en verhuisde enkele jaren later naar Hengevelde.
Als voetballiefhebber werd hij lid van het plaatselijke W.V.V. en speelde daar vele jaren als keeper van het 5e en 11e elftal Het gezin Eijsink woont nu al enkele jaren in Deldenerbroek.

Hoe kwam je in contact met de S.V.Delden ?

Ja , dat ging eigenlijk vanzelf. Bert Morsink is mijn zwager en zijn vrouw Ellen is jeugdleidster van de jongste voetballertjes van Delden. Toen al onze vier kinderen graag wilden voetballen was die keuze voor de S.V.Delden gauw gemaakt. Bovendien gaan onze kinderen naar de openbare basisschool in Deldenerbroek en die school is een S.V.Delden “enclave”.
Uiteraard was ik op zaterdagochtend als de kinderen voetbalden veel op de Deldenvelden te vinden. Je weet hoe dat gaat als je langs de lijn wel eens opmerkingen maakt over voetbal en allerlei organisatorische zaken , dan ben je letterlijk een keer aan de beurt.
“Jullie herkennen dit wel “, merkt Jos grijnzend op. Kortom voorzitter Jan Vriezekolk benaderde mij voor het voorzitterschap van de jeugdafdeling , omdat René Vos wilde stoppen.
Eigenlijk was ik liever bestuurslid van de jeugdafdeling geworden dan had ik meer op de achtergrond kunnen opereren. Die rol heb ik ook bij de buurtvereniging Esbrook , waar Arjan Laarhuis voorzitter is en dat bevalt mij goed.
Maar na enig beraad heb ik het voorzitterschap aanvaard ook al omdat ik de indruk had dat mijn medebestuursleden me in alles zullen ondersteunen.

Je hebt nu enkele vergaderingen meegemaakt wat zijn jouw voorlopige ervaringen ?

Die zijn heel erg positief , maar ik weet nog lang niet alle ins en outs en dat is een handicap.
De groei van het aantal jeugdleden zit er lekker in , maar we zijn nog niet zo groot dat we veel selectiemogelijkheden hebben. Je kunt dit echter ook wat positiever benaderen. Het is nl. toch geweldig dat de S.V.Delden bekend staat als een club waar ook de minder goede voetballers alle aandacht krijgen.
Bovendien vind ik het prachtig dat zoveel leiders en trainers bezig zijn om onze voetballertjes te begeleiden. De kinderen laten ook bij de trainingen geen verstek gaan , een teken dat ze met veel plezier spelen.
Sommige voetballers van vooral de elftallen C t/m A worden ingezet bij trainingen , begeleiding of als scheidsrechter bij de jongste jeugd, zoals Bart Otten , Ivo Otten , Michel Teela , Jan Willem Klumpers, Nick Kockmann en Frank van Geenen. En dat doen ze met veel enthousiasme. Mooi toch !    Jos Kockmann is toch wel de grote stimulator geweest.  

Kunnen jullie bij de training en begeleiding een doorlopende lijn aanbrengen ?  

We zijn bezig met een aanzet daartoe. De technische commissie bestaande uit Marc Tuitert. René Holtkamp en Marc Brinkcate is bezig met een jeugdvisie , een soort beleidsplan voor de jeugd. We hopen dat we ook onze hoofdtrainer Ronald Dams hierin kunnen betrekken , ook al omdat hij veel ervaring heeft met jeugdvoetbal.

Jos door je jeugdvoorzitterschap heb je ook zitting in het(hoofd)bestuur. Hoe zie je daar je rol ?

Voorlopig beperk ik mijn rol door vooral het jeugdgebeuren in het daglicht te plaatsen.
Mijn eerste ervaring is echter dat dit geen enkel probleem geeft , want het bestuur onderschrijft volledig het grote belang van onze jeugd.
Uiteraard geef je je mening ook over allerlei andere bestuurszaken. Wel heb ik gemerkt dat ik nog enige handicaps moet overwinnen. Ik ben nog onbekend met het netwerk van verschillende bestuursleden ; ik ken iedereen nog niet.

Welke wensen heb jij t.a.v. de S.V.Delden ?  

Ik hoop dat we in de toekomst alle jeugdteams kunnen bezetten , dat we onze jeugd aan onze club kunnen binden en daardoor op den duur het gat tussen het eerste en tweede elftal kunnen verkleinen. 

Jos we bedanken jou voor dit prettige en enthousiaste gesprek en wensen jou veel succes met je club in de toekomst.

Gerrit


SV Delden 1, seizoen 2006-2007

Na de voorbereiding en de eerste vier competitiewedstrijden wordt het eens weer tijd om te kijken hoe het eerste elftal nadien gepresteerd heeft.

Na de teleurstellende nederlaag tegen La Première was het de week er op tijd voor revanche en wel thuis tegen Mediterraneo. Na een slap begin van Delden zijde werd gedurende de eerste helft het heft in handen genomen. Dit leverde een aantal goede kansen op, maar helaas nog geen doelpunten. Na de thee was spelbeeld hetzelfde als in de eerste helft en een doelpunt kon ook niet uitblijven. 
De 1-0 viel halverwege de tweede helft en was verdient te noemen, al waren de spelers van Mediterraneo er van overtuigd dat het buitenspel was. Dit werd ook fanatiek aangevochten bij de scheidsrechter, maar deze bleef bij de beslissing dat het een doelpunt was. Hierna ging een aantal spelers van door het lint en dit leverde twee spelers van Mediterraneo een rode kaart op, tevens werd het duel voor een kwartier gestaakt. Na de afkoelperiode werd er weer gevoetbald en werd de 2-0 gescoord, waardoor we op rozen leken te zitten. Niets was minder waar, want laksheid aan onze kant leverde de 2-1 op en vlak voor tijd sleepte Mediterraneo er ook nog een gelijkspel uit, door een makkelijk gegeven strafschop te benutten.
Al met al een tumultueuze middag, met een slecht resultaat.

De week er op stond de altijd lastige nederlaag tegen de naaizakken uit Langeveen op het programma. In de week voorafgaand aan de wedstrijd werd ons meegedeeld dat onze trainer, Harry van Hoogmoed, gestopt was als trainer van Delden 1. Dit in verband met drukte op het werk. Omdat in het korte tijdsbestek geen nieuwe trainer gevonden kon worden werd een beroep gedaan op A1 – trainer Jos Kockman. Jos werd gelukkig bereid gevonden om ons die week te trainen en zondag als coach te fungeren.
Na een goed begin kwam Delden verdient op een 1-0 voorsprong. Een aantal goede kansen  werd daarna om zeep geholpen en zoals al vaker bewezen is, valt het doelpunt dan aan de andere kant. Uit een hoekschop werd eerst de 1-1 gescoord en later werd zelfs ook nog de 2-1 gescoord door een van richting verandert schot. Joost mag weten welke eikel die bal aan raakte, maar feit was wel dat we tegen de verhouding in met een achterstand de rust in gingen. Na rust werd er flink aangedrongen door Delden, maar een aantal goede kansen leverde niet de gewenste gelijkmaker op. Kort voor tijd counterde Langeveen zelfs nog naar de 3-1 eindstand.  

In de week volgend op de wedstrijd tegen Langeveen kwam het bestuur met een zeer heugelijke mededeling. Ze hadden namelijk al een nieuwe trainer gevonden in de persoon van Ronald Dams. Ronald had zelfs de wedstrijd tegen Langeveen al bekeken en kende de meeste spelers al bij naam. Blijkbaar bevalt het hem goed bij Delden, want deze week ( 30 november) kwam het nieuws naar buiten dat Ronald ook volgend seizoen trainer van Delden 1 is. Gefeliciteerd en veel succes!

Na een praatsessie op dinsdag en een training op donderdag gingen we zondag vol goede moed naar Zuid Eschmarke om drie punten mee te nemen uit Enschede. De goede moed bleek geen Hoogmoed, want na een moeizame wedstrijd werd er op karakter met 2-1 gewonnen. Een 1-0 achterstand werd na de rust knap weggepoetst en hier mag dus gesproken worden van een Ronald Dams – effect.  

Op de dinsdag na de overwinning stond er een oefenwedstrijd gepland tegen Rijssen Vooruit. Na een dramatisch slechte eerste helft waarin geen doelpunten vielen, werd er na de rust bij vlagen zeer goed voetbal vertoond. Dit leverde een 6-0 overwinning op en dus een opsteker voor de volgende competitiewedstrijd tegen de nummer 2 van de ranglijst, BSC Unisson.  

In een aantrekkelijke en spannende wedstrijd wist Delden de drie punten tegen de nummer twee in huis te houden. Na een vroege achterstand en een snelle gelijkmaker  (doelpuntenmaker onbekend) werd er thee gedronken met een 2-1 achterstand. Ook na de rust waren beide teams aan elkaar gewaagd, maar was het Delden dat toch wat makkelijker combineerde. Dit leverde dan ook de verdiende gelijkmaker op en even later zelfs een 3-2 voorsprong. Toch kwam BSC Unisson via een cornerbal weer op gelijke hoogte. Zo leek de wedstrijd op een gelijkspel af te stevenen, maar gelukkig dacht ons aller vriend J.W. Klumpers daar anders over. Met een bekeken schot in de kruising van 25 meter bezorgde hij Delden toch de verdiende drie punten.  

Na twee gewonnen competitiewedstrijden en een oefenwedstrijd moest er de week er op gevoetbald worden in en tegen Manderveen. Van vroeger uit is dit altijd een lastige tegenstander gebleken en dat bleek ook deze middag weer zo te zijn. De eerste 20 minuten leek er geen vuiltje aan de lucht, er werd goed gevoetbald en er werden kansen gecreëerd. Maar zoals wel vaker het probleem werd er niet gescoord en kregen we een lesje in efficiëntie van Manderveen. De eerste de beste counter was bingo en dus een 1-0 achterstand. De terechte gelijkmaker viel nog voor rust, maar na de onderbreking gebeurde hetzelfde als de eerste helft, wederom een counter leverde voor Manderveen een 2-1 voorsprong op. Ondanks een licht slotoffensief en een gemiste penalty werd er niet meer gescoord en dus konden we huiswaarts met een 2-1 nederlaag.  

Tegen Dinkelland liet Delden zich weer van zijn goede kant zien en dit leverde een 3-0 thuisoverwinning op tegen een kansloos Dinkelland. Wederom waren er vele kansen, maar stond het met rust slechts 1-0. Na de rust werd er nog twee maal gescoord en dus een goede generale voor de wedstrijd de week er op tegen koploper SVV.  

De wedstrijd tegen SVV kende twee zeer verschillende gezichten. De eerste helft was van beide kanten niet goed en de 0-0 ruststand was dan ook terecht. Na de rust drukte de scheidsrechter een stempel op de wedstrijd door zeer wazig te fluiten ( of juist niet te fluiten als dat wel nodig was). Zo werd de altijd onschuldige MartHijn Zweepe onterecht met twee keer geel van het veld gestuurd en scoorde SVV twee loepzuivere buitenspeldoelpunten. Zo kon het dus gebeuren dat een wedstrijd die in 1-1 leek te eindigen toch met 3-1 verloren werd.

Dit was tevens de laatste wedstrijd van onze grensrechter Jaap Smit, die letterlijk de vlag er bij neer gooide. Helaas niet zo’n leuk afscheid, maar we willen Jaap toch hartstikke bedanken voor het hanteren van de vlag en wensen hem veel succes met zijn nieuwe rol als cafébaas.

Ondergetekende zal nauwlettend in de gaten houden hoe het Jaap vergaat in zijn nieuwe functie als barman.


Een linkspoot uit Delden 1


Uitnodiging

Hiermee worden alle ouders van onze jeugdleden uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. Deze avond wordt gehouden op vrijdag 12 januari 2007 en begint om 20.00 uur.
Alvorens ons in het feestgewoel te storten zal het jeugdbestuur enkele mededelingen doen over de voorjaarscompetitie van 2007.
Omdat er een nieuw jaar is begonnen en daarom de leeftijdsgrenzen ook zijn verschoven, is er een nieuwe elftalindeling gemaakt. Deze zal dan nader op deze avond worden toegelicht. Daarna hopen we op een gezellige avond met een hopelijk grote opkomst van de ouders !


Mösbokaal 2007

Op zaterdag 2007 is het weer zover. Dan gaan we weer lekker zaalvoetballen in de sporthal ‘De Reiger’om de Mös-Beker.
De spelers van het E-elftal en de F-elftallen gaan spelen vanaf 12.00 uur tot ongeveer 14.30 uur. Zij worden om 11.30 uur bij de sporthal verwacht.
De spelers van het C- en B-elftal spelen dan vanaf  ongeveer 15.00 uur tot ongeveer 17.30 uur. Zij worden om 14.30 uur bij de sporthal verwacht.
De spelers van het A-elftal spelen ’s avonds mee met de senioren.

Het is een onderling toernooi en er wordt gespeeld vier tegen vier.
De spelers van alle jeugdelftallen krijgen hierover GEEN bericht meer


Sinterklaas bij SV Delden

Het was weer een gezellige ochtend. Zo’n zestig kinderen zaten te wachten op de Sint.
Het was allemaal nog even spannend of hij wel zou komen in verband met de regenboog???
Maar gelukkig om kwart over elf kwam het verlossende telefoontje van de hulppiet dat de Sint toch nog even  bij SV Delden langs kon komen.

Als eerste kwamen de pieten Pedro en Trapadoulie langs op een zeer mooie oude Puch, deze werd de kantine ingereden. De pieten waren binnen, nu Sinterklaas nog.

Met luid gezang werd hij binnengehaald. Alle teams werden nog even bij de Sint en Pedro en Trapadoulie uitgenodigd om een liedje te zingen waarna ze een handvol pepernoten kregen.
Ook alle vaders, en dat waren er heel wat, moesten voor de Sint een liedje zingen. Eerlijk is eerlijk aan  het veld lukt dat iets beter als bij de Sint. De zenuwen spelen nu natuurlijk ook een grote rol.

Na het zingen kwamen de pakjes, en voor ieder kind was er een leuk cadeautje.

Met het liedje “Dag Sinterklaasje, daaaaaaaag, ging de Sint weer naar het volgende adres.
Hij heeft belooft om ook volgend jaar weer bij SV Delden langs te komen. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee.