Ruim twee jaar geleden is binnen SV Delden de Technische Commissie opgericht.

Voornaamste taak van deze nieuwe commissie was de adviserende rol met betrekking tot het aantrekken van trainers, leiders en de half(jaarlijkse) indeling van zowel jeugd- als seniorenteams. Daarnaast hield de commissie zich ook bezig met diverse andere voetbaltechnische zaken.

Met deze nieuwe commissie zag de Jeugdcommissie haar takenpakket aanzienlijk veranderen, de terugkoppeling richting Bestuur wijzigde, dit alles leidde nogal eens tot onduidelijkheden met onnodige fricties tot gevolg.

Iedere afzonderlijke commissie was ervan overtuigd, dat een evaluatie van de taken en verantwoordelijkheden van de TC nodig was. Onder begeleiding van Paul Diepenmaat van de KNVB zijn in het najaar van 2016 Bestuur, Jeugd Commissie en Technisch Commissie aan tafel gegaan.

 

Agendapunten voor die avond waren het uitwerken van drie vragen:

• Wat is de kracht van SV Delden?

• Wat kan anders/beter?

•Wat mag nooit veranderen?

 

Na ieders mening op papier gezet te hebben, werden drie werkgroepen aan het werk gezet. In iedere werkgroep zat iemand van het Bestuur, Jeugdcommissie en Technische Commissie. Een onafhankelijke voorzitter, Paul Diepenmaat, begeleidde het proces verder.

 

Opdracht:

Onderzoek de gewenste structuur betreffende alle jeugdactiviteiten, alle voetbaltechnische zaken jeugd en senioren en de consequenties daarvan ook richting bestuur. Schep helderheid in taakgebieden, structuur, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

 

Uitgangspunten opdracht:

• Onderzoek heeft als richtlijnen wat is vastgesteld in agendapunt “Samen zijn we SV Delden”.

• De resultaten van agendapunt “wat leeft er binnen TC, JC en bestuur m.b.t. werkwijze, samenwerking, communicatie” kan als startpunt van inventarisatie meegenomen worden, maar moet verder geoptimaliseerd worden.

• Als uitgangspunt geldt het Jeugdvoetbal beleidsplan 2015 – 2019, maar dit mag wijzigingen ondergaan als onderzoek dit noodzakelijk acht.

• De focus beperkt zich tot de taken en verantwoordelijkheden van JC, TC en bestuur in hun onderlinge relatie.

 

Huidige structuren en werkwijzen zijn niet bindend. Op basis van dit onderzoek en goed onderbouwd zijn wijzigingen bij alle 3 geledingen mogelijk.

 

Terugkoppeling Opdracht

In het voorjaar 2017 heeft de werkgroep een advies gepresenteerd aan alle leden van het Bestuur, Technische Commissie en Jeugdcommissie.

 

De presentatie bevatte de volgende onderdelen:

1. Uitgewerkte doelstelling, uitgangspunten, (kern)taken en verantwoordelijkheden, organisatiestructuur (functies), omschrijvingen functies, interne en externe overlegstructuur / communicatie TC.

2. Uitgewerkte doelstelling, uitgangspunten, (kern)taken en verantwoordelijkheden, organisatiestructuur (functies), omschrijvingen functies, interne en externe overlegstructuur / communicatie JC.

3. De impact en consequenties van de resultaten van 1 en 2 op de commissies zelf en op het bestuur en hoe te realiseren.

De specifieke taken en verantwoordelijkheden zijn tot in detail uitgewerkt.

 

Belangrijkste wijzigingsvoorstel voor organisatie Bestuur zit in de rol van de voorzitter van de Technische Commissie die toetreedt tot het Bestuur. Hiermee vervalt een adviserende rol richting Jeugdcommissie en Bestuur, maar kan de TC zelf beslissingen nemen ten aanzien van voetbaltechnische zaken.

 

Voorstel organisatie Bestuur:

• Voorzitter

• Penningmeester

• Secretaris

• Voorzitter Jeugd

• Vrijwilligers & Activiteiten (nieuwe functie bestuur) •

Voorzitter Technische Commissie (voorstel nieuwe functie in bestuur)

•PR & Communicatie

 

Sinds het voorjaar 2017 werken genoemde commissies al in de nieuwe vorm. Voorgestelde organisatie Bestuur zal in de Algemene Leden Vergadering besproken worden.